Your browser does not support scripts; to use all features enable it

  Нeтмoдe (Mрeжни Нaчин) у Виртуaлнoм Oкружeњу

Мрежни Начин Размишљања, Виђен из Диалектичке Перспективе

International Netmodal Management Process

У "Међународном Нетмодалном Процесу Управљања", прочитајте претходни креативни чланак, ЖЕЉЕНА СЛИКА је била замишљена, схваћена и приказана као тренутна (текућа) слика успостављене мреже. Један од начина схватања мрежа је да се оне посматрају као три сродне и међусобно повезане димензије, које постоје између и међу АКТЕРИМА, потребним АКТИВНОСТИМА и РЕСУРСИМА за њено успостављање (мрежни приступ: Хааканссон и Јохансон, 1986). У овој пројектној студији, Велика слика је била трансформисана у человекољубивом смислу од Величанствену слику. Пошто је било веома тешко да се види дрвеће од шуме у мрежи упетљаних актера, активности и ресурса мрежног приступа, фундаменталне идеје мрежног приступа морале су се додатно структуирати. То је било урађено од стране Еастон-а (1992), који је решио овај креативни изазов користећи следеће четири метафоре: мреже као односи и релације, мреже као позиције, мреже као структуре и мреже као процеси. У "Међународном Нетмодалном Процесу Управљања" (Јовановић, 1996) ове четири метафоре мреже су биле даље фрагментиране у једноставније саставне делове, а затим дијалектички синтетизоване, представљајући мрежни приступ, заснован на три основна елемената мреже: ПОВЕРЕЊЕ, Питања Дистрибуције СНАГЕ и (заједнички) ИНТЕРЕСИ, који заједно са елементима ЗНАЊЕ и ИНТЕРАКТИВНОСТ ДИА МЕЂУЗАВИСНОСТ међу укљученим актера, чини пет основних мрежних аспеката. Сви ових пет аспеката су били дијалектички повезани једни са другима, схваћено у смислу (заједничке) ИНТЕНЦИОНАЛНОСТИ актера успостављене мреже.

 • Подсетимо се, интенционалност (намереност) није исто што и намере; то је једна димензија иза намера. То је кроз интенционалност да ми премоштавамо јаз између субјеката и објеката, обликовањем објеката у складу са нашом сврхом (и циљевима). Ова способност да се створи жељено окружење се зове интенционалност (Арбнор & Бјерке, 1997).

На основу ових пет аспеката мреже је развијен од стране мене (1996) Нетмодални Модел Управљања, који је фокусиран на управљање ових пет аспеката мреже, као и на грађењу дијалектичких (међу)односа између њих и међу њима. На пример, фокус релационога нето-модула је на успостављању, грађењу, и одржавању односа и релација између (человекољубивих) индивидуа (актера).


Иако грађење односа и релација укључује свих пет аспеката мреже, поверење је изабрано од стране мене, као најважнији (најрелевантнији) аспект мреже међу њима, током процеса грађења и одржавања (успостављених) односа и релација. Другим речима, поверење је изабрано да буде и средство, и окидач, подстрекач, као и циљ у овом конкретном (РЕЛАЦИОНОМ) нетмодалном процесу. Из тог разлога, релациони нет-модул је био фокусиран на управљање поверењем између укључених (человекољубивих) индивидуа (актера), како у створеном актернет-у, тако и у целој (глобалној) мрежи (Величанствена Слика). Користећи ову аналогију, позициони нет-модул је био фокусиран на управљање питањима дистрибуције моћи, док структурни нет-модул води рачуна о управљању (заједничким и међусобним) интересима. С друге стране, процесуални нет-модул, као резултирајући нет-модул (схваћено у смислу спирале, а не круга) је фокусиран на управљање знањем; како на његово стварање, тако и на његову обнову током проласка времена ДИА простор. Док су ова четири нет-модула била преокупирана са управљањем аспектима мреже, као и позиционим, структуралним и процесуалном питањима, обезбеђујући услове да се међународни нетмодални процес управљања лакше разуме и операцијонализује од стране укључених актера (као појединаца: у улози запослених, као добављача , као купаца, као дистрибутера, ....), НетМоде у континуелном развоју је заокупљен са свеукупним аспектма мреже. Нарочито, са задњим наведеним аспектом мреже: међузависност и међуовисност, екстерно испољеној кроз неопходне интерактивности између и унутар упетљаних актера, схваћено у смислу спровођења њихове заједничке интенционалности у животну стварност, која је заснована на њиховом заједничком систему вредности.


Dialectic Interactive Approach

Диалектички Креативни Радни Оквир за Ориентацију у Времену ДИА Простор

Другим речима, пожељна Велика Слика мреже је подељена на четири мрежна модула како би се лакше разумела и операционализовала од стране укључених актера. Будући да је свака подела динамике и покренутих диалектичких процеса, као и тако вештачки створена диаЛЕКТИЧКА стварност, важно је нагласити да међу мрежним модулима не постоје фиксне границе, јер они ДИА пет основних аспеката мреже диалектички су (међусобно) повезани, преклапају се и преплићу се једни с другима, односно допуњују, употпуњују и условљавају постојање једни других. Из тог разлога, фокус мрежног модуса (нетмод-а) у развоју је на међузависности и интерактивности између њих и међу њима, схваћено у смислу непрекидног позивања на „насликану“ Велику слику, праћено њеним континуираним обнављањем у смислу и времена и простора, у сврху обезбеђивања услова да мрежни модус у развоју, виђено са становишта НАМЕРЕНОСТИ укључених актера, буде у складу са животном (радном, пословном, друштвеном, глобалном) реалношћу. Гледано из конвенционалне перспективе, улога мрежног модула релација и мрежног модула позиција углавном је управљање и постизање релативно „КРАТКОРОЧНИХ“ циљева актера

 • [человекољубиве особе које учествују у овом јавном, званичном, корпоративном животу, одражено кроз призму њихових различитих испољавања и друштвених улога у свакодневном животу као мајка, отац, син, ћерка, потрошач....],

док структурни мрежни модул и процесни мрежни модул припадају сфери ДУГОРОЧНИХ НЕТМОДАЛНИХ РАЗМАТРАЊА. У нетмодалном смислу, значење појмова краткорочни и дугорочни хоризонт у мерљивом (квантитативном) смислу је веома тешко установити и одредити. Иако је за грађење везе и релације или положаја (позиције) у мрежи потребно време (ДИА одговарајући простор), "краткорочни <---> дугорочни" хоризонт је одређен у смислу да грађење мреже структуре или спровођења процеса (стварања новог знања) ЈЕ ВИШЕ ВРЕМЕНСКИ (ДИА ПРОСТОРНО) ЗАХТЕВНО од грађења односа или позиције унутар успостављеног омреженог тржишта (маркнет-а) ДИА бројне мреже актера. Ако ја - ти - ми ставимо мрежне модуле односа, позицијја, структуре и процеса у "диалектички оквир за орјентацију у времену ДИА Простор", поштујући претходно протумачене временске хоризонте ДИА одговарајући просторни опсег мрежних модула, ја - ти - ми смо у стању да разумемо зашто је временске хоризонте у мерљивом (квантитативном) смислу тако тешко одредити и представити. На слици 3.2, процес развоја мрежног модуса (нетмода) приказан је на један диалектички начин применом диалектичког интерактивног приступа (Јовановић, 1999).

Нетмодални Модел Управљања и његови Мрежни Модули виђени из ове Диалектичке Перспективе

Dialectic Interactive Approach

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa
Извoр: Предлог Докторске Дисертације, Пословни Факултет Копенхаген, Данска:
"Нeтмoд - Стрaтeгијa зa 21-ви Вeк - Диaлeктички Интeрaктивни Приступ, Joвaнoвић, 1999"

На слици 3.2, мрежни модул односа и веза састоји се од следећа два троугла:

 • А0 који представља лични и колективни утисак о постојећем нивоу поверења укључених актера унутар Велике Слике
 • + А који представља пожељан и потенцијални ниво поверења укључених актера унутар Велике Слике жељене мреже

док је позициони мрежни модул сатоји из ова два троугла:

 • Б0 који представља лични и колективни утисак о постојећем нивоу (дистрибуције) моћи укључених актера унутар Велике Слике жељене мреже
 • + Б који представља уграђену личну и колективну моћ (дистрибуцију) укључених актера унутар Велике Слике жељене мреже

Границе троуглова (А0 + А) зависе од намерености (интенционалности) укључених человечијих индивидуалаца (учесника) ДИА њихово поверење, схваћено у смислу диалеката - дух ДИА разум, док границе троуглова (Б0 -Б) зависе од намерености учесника везано за питања моћи (дистрибуције), схваћено у смислу диалеката - материја ДИА разум диа ум. Ако ја - ти - ми применимо претходно протумачено знање диалектике, приметно је да иако троугао диалекта - дух (+ А) "ископиран" у медијум разум диа ум (троугао А0), они нису квалитативно идентични јер је истовремено "ископиран" троугао диалекта - материја (-Б) у медијум разум диа ум (троугао Б0). Другим речима, диалекти - дух и материја диалектички су се сусрели, метаморфозирали и конвергирали у медијуму - разум диа ум (временском) интенционалношћу укључених актера, схваћеним у смислу и поверења и питањима снаге и моћи (дистрибуције) ових актера. Као резултат овог диалектичког сусрета, ЖЕЉЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ниво (достигнутог) поверења представљен је (редефинисан) у медију диалекта - разум диа ум, као лично и колективно стечени утисак о ПОСТОЈЕЋЕМ нивоу поверења у успостављеној мреже жељене „Велике слике“, док је уграђена ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА снага и моћ (дистрибуција) формиране мреже ДИА мреже актера, је представљена као лични и колективни утисак о ПОСТОЈЕЋЕМ нивоу снаге и моћи (дистрибуције) укључених актера у оствареној Великој слици. Виђено из перспективе овог диалектичког начина размишљања, диалекти поверење и (дистрибуција) снаге и моћи СТАЛНО СУ У ДИАЛЕКТИЧКОЈ НАПЕТОСТИ ЈЕДАН С ДРУГИМ, што се може испољити на различите начине (у пословној, друштвеној, политичкој и животној стварности).


На слици 3.2, дугорочна оријентација у времену ДИА простор је обухваћена мрежним модулом структуре и процесним мрежним модулом. Структурни мрежни модул обухвата следећа два троугла:

 • Ц0 који представља личне и колективне (заједничке и узајамне) интересе у успостављеним мрежама Велике слике.
 • -Ц који представља успостављене и уграђене личне и колективне интересе у успостављеној мрежи Велике Слике

док се процесни мрежни модул састоји од преостала два троугла:

 • Д0 који представља акумулирано лично и колективно знање у успостављеним мрежама Велике слике
 • + Д који представља пожељно и потенцијално знање у успостављеним мрежама Велике слике.

Dialectic Interactive Approach

Диалектички Креативни Радни Оквир за Ориентацију у Времену ДИА Простор

Посматрано са становишта просторне димензије, уочљиво је, да је диалект - поверење (више) повезано са диалектом ДУХ, док је диалект - (дистрибуција) снаге и моћи више повезана са диалектом - МАТЕРИЈА. С друге стране, узимајући у обзир овај диалектички садржај у смислу временске димензије, могло би се тврдити да су диалекти - интереси укорењени у ПРОШЛОСТИ, док је диалект - знање више усмерен и вођен БУДУЋНОШЋУ. Сви они, поверење, (дистрибуција) снаге и моћи, (заједнички) интереси и знање диалектички се конвергирају покренутим креативно интерактивним процесима, схваћено у смислу интенционалности (намерености) укључених индивидуалаца (актера) у медију: (емотивно емоционална диа физичка) ПРИСУТНОСТ ДИА РАЗУМ (диа ум: разлог за чињење тога), који је представљен, обухваћен и диалектички сажет централно позиционираном нулом. У нетмодалном смислу, диалект - знање (на пример, нова развијена стратегија) је коначни исход и циљ диалектичке интеракције између поверења, (расподеле) снаге и моћи и (заједничких) интереса, схваћено у смислу интерактивности и међузависности индивидуалаца који учествују (актери). Гледано из перспективе „Диалектичког Креативног Оквира за Оријентацију у Времену ДИА Простор ", могло би се тврдити да је ово створено знање, најпре, настало из "ничега" (пора-спора: пробушена тачка), као једна имагинативна тачка, Велика идеја (као резултат унутарње интеракције). Из ове тачке повучена је линија поверења (теза) [акт спољне интеракције ДИА изказивање те идеје одговарајућим мислима], иначе је индивидуалац-стваратељ не би екстернализовао [да није веровао у то]. Ова линија (теза) се диалектички сусрела са другом линијом (линијама) (антитеза), схваћено у смислу диалекта - снага и моћ (дистрибуција: вишестрана интеракција). Као резултат покренутих диалектичких креативно интерактивних процеса, линије су се додирнуле у тачки (заједничких) интереса, схваћено у смислу времена ДИА простор. Трећом линијом је усаглашена (троугао) заједничка платформа (синтеза) за стварање новог знања (ДИА обновљену тезу), и тако даље све док се не постигне привремени закључак: нетмоде (мрежни модус стратегија).

Диалектички Креативни Радни Оквир за Ориентацију у Времену ДИА Простор

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa
Извoр: Предлог Докторске Дисертације, Пословни Факултет Копенхаген, Данска: "Нeтмoд - Стрaтeгијa зa 21-ви Вeк - Диaлeктички Интeрaктивни Приступ, Joвaнoвић, 1999"

Другим речима, пожељна (динамичка) велика слика маркнет-а (омрежено тржиште) ДИА успостављену мрежу мрежа актера временом ДИА простор је најпре "учињена статичном и подељена" на четири мрежна модула, да би се касније детаљније поново реконструисала („поново насликала“), разумљено у смислу успостављања (будућих) потребних релација, позиција, структура и ослобођених креативних процеса (два троугла: у смислу времена у простору). Или једноставније речено, постизање и операционализација релационог мрежног модула, мрежног модула позиција, мрежног модула структуре и мрежног модула процеса треба да обезбеде да мрежни модус (нетмоде) у развоју буде у складу (хармонији) са (животном реалношћу ДИА) пословном стварношћу. У нетмодалној терминологији, овај прелудијум (уводни део) диалектичким креативно интерактивни, процесима извођења договорене (креативне) платформе назива се ПРЕЛИМИНАРНИ НЕТМОДЕ. Резултирајући (виртуални, нетмодални) пројекти усредсређени на ДИА окупљени око знања које се ствара (четврти троугао) биће спровођено у смислу простора у времену (материја уграђена у прошлост). Елементи мреже, поверење, моћ и интереси без резултирајућих нових (дубљих) сазнања и знања

 • креативно креирајући процеси, схваћени у смислу заједничке намерености укључених актера, која је постигнуто успостављеним односима и релацијама, насталим позицијама, структурама и започетим (креативним) процесима (међузависности ДИА интерактивност укључених актера и индивидуалаца), а којим управљају ова четири мрежна модула,

нису у стању да направе промену у чврсто структурираном окружењу (маркнета). У диалектичком смислу, без (обновљеног или новог) створеног знања, укључени актери нису у стању да разбију постојећу компресовану елипсу (коју симболизује централно постављена нула) у спиралу (попут „великог праска“).


Из тог разлога, нетмоде (мрежни режим и стратегија) у развоју треба да буде фокусиран на подржавање већ начињених промена у (глобалној) мрежи [ДИА континуирано прављење додатних (неопходних) промена], заједно са осталим мрежама актера (виртуелних компанија), као и на искориштавање ових пружених прилика, схваћено у смислу стабилизације и усклађивања покренутих диалектичких ДИА динамичких процеса, који су управо били изазвани и покренути са овим променама. Другим речима, такав направљени пробој, посебно велики, створио је ДИА стављен покрет овим новоствореним знањем, по дефиницији ће ДЕСТАБИЛИЗОВАТИ постојеће (глобално) окружење, као и успостављене мрежне структуре (маркнет). Као пример, само размислите како је тако велики (стваралачки) пробој („Велики прасак“), који је успео да проклија кроз старе успостављене структуре, као што је то, на пример, (ново) створено знање, које је изазвало невиђену ГЛОБАЛНУ информационо-технолошку револуцију, са својом основном технологијом, познатом као Интернет, је успео да изврши промене у начину пословања, као и начин на који ја - ти - ми радимо и живимо. Овако нешто није било виђено од доба велике индустријске револуције. Другим речима, ово је изненада учинило застарелим постојеће квалификације, вештине и с тим повезано радно искуство, .... постојеће (пословне) моделе стварности. Као последица овог открића, индивидуе, породице, компаније, .... морају да улажу у куповину нове опреме, објеката, а посебно у људске ресурсе да би се стекла и усвојила ова нова знања, односно да би били способни, да следе или да се придруже овом (новом) технолошком, друштвеном и културном тренду.


Ово је такође велики изазов за стратеге јер морају да донесу многе стратешке одлуке у релативно суженом хоризонту времена, али у најширем просторном опсегу. Другим речима, док су неки појединци (или други актери) ово ново знање дочекали као дуго очекивани пробој, за многе друге ово представља проблем (претњу) за њихово пословање (и опстанак). Виђено са становишта мрежног приступа, схваћеног у смислу развијеног нетмодалног модела управљања, ове противречности између сила динамизације и стабилизације могу се само диалектички довести у равнотежу (разрешити) успостављањем нових односа и и релација, као и преправљањем старих у маркнет (омрежено тржиште) ДИА мреже обновљених мрежа актера (диалектика), како би се ове нове чињенице [(преструктуриране) мреже актера, њихове активности, нова знања и други ресурси] УКЉУЧИЛИ И УГРАДИЛИ у ову реконструисану мрежу мрежа актера (актер-нет-ова) другачије организованих [(глобална) мрежна структура]. Поред тога, морају се покренути и нови диа-процеси реструктурираних мрежа, повезани са овим новим начином и приступом (продубљивању и) стварању нових знања, заснованих на овим новим чињеницама и променама у (животном, радном и) пословном окружењу [(глобална мрежа].


Из претходно реченог следи да поверење, моћ, интереси и знање ДИА интенционалност (намереност), схваћено у смислу међузависности укључених учесника, иницира и покреће процес ИНТЕРАКТИВНОСТИ везано за одговарајуће започете интерактивне (стваралачке) процесе, организоване у (виртуелни или нетмодални) пројекат (пројекте). Као резултат тога, развијање нетмода је спољна интерпретација ових вишеструких (вишестраних) намерености учесника, бавећи при томе координацијом њиховог поверења, (расподеле) моћи, (заједничких) интереса, аспеката и питања стварања знања, и нарочито, међузависношћу између њих и међу њима, захтевајући стваралачку интеракцију свих укључених учесника како би се извршила њихова (заједничка) намерност. Другим речима, нетмоде је креативни оквир заснован на знању, који је димензија испред намерености (интенционалности) укључених појединаца (актера), али иза покренутих пројеката (јер их управо гура њихова намереност).


Како ће се то постићи, размотрено из (диалектички) дугорочне перспективе, такође је дефинисано са НетМодом (стратегијом). Уопштено говорећи, док су под-састојци (дијалекти) НетМода (четири нет-модула) више фокусирани на процес динамизације ДИА стабилизацију успостављене мреже, схваћено у смислу синхронизације и усклађивања начињених промена, стварањем (и продубљивањем) знања ДИА експлоатацију тога, НетМоде, као знанствени и креативни оквир, био је више фокусиран на мудрост, то јест, како би се то могло остварити у дијалектичком времену ДИА простор (дијалектичко разумевањае појма "дугорочно"), за добро умрежених актера (појединаца) у МАРКНЕТ-у ДИА установљене мреже актера, схваћено у смислу давања једног дубљег увида у овај дијалектичко интерактивни садржај под креативним разматрањем. Из тог разлога ДИА одговарајућа (методолошка) преиспитивања овог дубљег увида у значење и смисао времена ДИА простор, обрати своју пажњу да у нетмодалном (стратешком) приступу, познати слоган "Знање је моћ" (који је укључен као такав у процес нет-модул: мрежни модул) било потчињено ДИА замењено мотом "да је (стечена) мудрост (у времену ДИА простор) стварна снага и моћ", и као такав један је укључен (и снова и снова поновно разматран) у овом нетмодалном приступу решавања (пословних) изазова, бивајући увек на уму нетМодалних стратега (НетМодиста) током развијања НетМода (нетмоде стратегије).

једно слободно интерактивно тржиште са препознатљивим лицима

Да би се помирили сви ти иницирани дијалектички процеси, као и да се ублаже последице евентуалних конфликтних сценарија у времену ДИА одговарајуће ситуације у простору, стављен је фокус на хумана (человечанска) питања, аспекте и одговарајући систем вредности, чији је циљ био управо успостављање и изградња односа и релација, повезивањем њих користећи ове хумане (стваралачке) интеракције, у мрежу успостављених мрежа актера (актернетови), то јест, окупљањем основаних (виртуалних) компанија око овог система человечанских вредности, схваћено у смислу и времена и одговарајућег простора. Главна Идеја иза овог нагласка на хумане аспекте и питања, у вези изградње (хуманих) мрежа актернетова (теза) насупрот остварења тога искључиво уз помоћ механизма (сировога) безличног тржишта (антитеза), схваћено у смислу успостављања одговарајућег МаркНет-а (синтеза ДИА обновљена теза: умрежени актернетови) је да ће безличност тржишта постепено нестајати

 • [обелодањујући при том запослене ДИА послодавце (и акционаре), потрошаче ДИА муштерије, купце ДИА добављаче, дистрибутере ДИА ....]

како би се даље трансформисали у человекољубиве особе са видљивим лица (процес хуманизације: очеловечења)

 • [разоткривајући их (са скидањем њихових маски) као грађанине , као чланове једног друштва ДИА чланове породице , чланове контунуелно преображаваних МАРКНЕТ-ова (омрежених тржишта) ДИА чланове актер - мрежа (актернетова)]

због человекољубивог система вредности и подходајушћих обележја, који су уграђени у сваку однос и релацију, создану на овај начин. У ширем и дубљем смислу, у таквом мрежном окружењу је пожељна међуразмена (промена) позиција учесника у оквиру успостављеног МАРКНЕТ-а, како би се спречило окоштавање успостављене мреже (диа мрежа) Посматрано из дијалектичке перспективе, сврха ових мера је да ће "безличано тржиште (безличност тржишта) бити трансформисано у будућности кроз ове дијалектичке интерактивно креативне процесе у један мекши человекољубивији (хуманији) амбиент (МаркНет), који ће омогућити (хуманим) креативним појединцима (актерима), кроз размену идеја, информација, знања и человечијег система вредности, генерално говорећи, да у-виде и добра и лоша лица (стране) тржишта. Нарочито добре стране и добра (человечија и человекољубива) лица овог успостављеног МаркНет-а. Као резултат ових дијалектичких сложемих процеса, творац овог методолошког приступа тврди, да ће тржиште постати у (далекој) будућности СЛОБОДНИ МЕДИУМ, који ће се састојати од слободних, али интерактивних и (само) одговорних индивидуалаца, који ће бити (раз)умно ДИА духовно оснажени да сами себе контролишу.


Нациократски Селфи Епилог


Овде се треба нагласити да се треба бити веома опрезан са имплементацијом појма "само-" у свакој врсти испољавања нациократског начина друштвеног организовања. Укратко, по мом мишљењу, спровођење овог типично ИНДУВИДУАЛНОГ појма у смислу руљанског ДИА групног начина размишљања је унапред осуђено на пропаст. Добар пример таквог начина размишљања, је било преношење већих овлаштења и права радника (примети, не конкретном раднику) у концепту самоуправљања (као и којим и каквим: радницима?), који је био примењен на овај руљански начин у бившој Југославији. Наиме, тадашња комунистичка нациократска елита покушала је да спроведе ову нациократску идеју без захтевања неке врсте "само-одговорности", заправо, било какве одговорности, јер никаква конкретна овлаштења нису ни дата, осим неке врсте социјалистичког испољавања формалног гласања и избора. С друге стране, како је и могло да се то уради на неки други начин са таквим једним руљанским појмом "радници". Ово је још један доказ; да није изводљиво да буде хуманизована (очеловековечена) било која друштвена категорија руље (држава, радници, људи, на пример), или одговарајући групни ентитет (предузећа, на пример). У овом конкретном случају, схваћено у смислу повећања нивоа свести ових друштвених категорија ДИА грижу савести (!?), (раз)умно (ДИА духовно само) оснаживање, и слично, као што то нациократи широм света још увек покуавају постићи.


Другим речима, упркос овог претходно поменутог, чини се, овај приступ још увек важи за разне нациократске 'празне крилатице', као што је то на пример, њихово схватање концепта само-оснаживања и само-контроле ("самоуправљање"), које нема ништа заједничко са мојим разумевањем њиховог стварног значења и смисла,јер руљански ДИА групни начин размишљања нема алтернативе, нити они дозвољавају стварање ње, то јест, да буде развијен различит приступ, заснован на индивидуалном начину размишљања. У нациократији просто, нешто као тако не постоји, нити је то толерисано од стране чувара већ успостављених нациократских политичких система. Као резултат тога, упркос пада традиционалног комунизма, свет нациократских празних речи, развијених за култивацију ДИА искориштавање култа руље [запази, овај типични нациократски начин украшавања безличне "државе", или концепта самоуправљања са "лицем" радника], наставља да живи, на пример, и у познатој западњачкој "празаној" хокус покус 'крилатици" ДИА одговарајући руљански концепт "људских права". Укратко, требају се најпре решити питања и захтеви производње и стваралаштва [радни услови, права радника и стваралаца знања уместо поделе њих у разне касте: са различитим правима за исти урађени посао, или формална права, или никаквих права уопште], и тек онда захтеве разних потрошача [здравствена и безбедносна заштита привилегованих, виших нациократских касти, на пример], укључујући и "људска права" руље.


Надам се да није било тешко препознати ове добро-познате нациократске начине преусмеравања и бежања од суочавања од стварних (изрока) створених проблема и изазова друштвеног организовања. Наставак овог начина "креативниог" путешествија, без краја, кроз "нациократско време и простор", води никуда. Али се надам, да ми је успео да дочарам ДИА убедим и последњег скептика, припадника человечијег, человечанског и человекољубивог рода, да само на индивидуалном нивоу (неке врсте живог бића), постоји изводљивост (могућност) за постизање горе поменутог. Другим речима, виђено из ове человечанске перспективе, постоје веће шансе да се то постигне са псом, гуском, пилетом ... него са "државом", "радницима", "људима", "псима" .... као и са бројним нациократским заговорницима овог нехуманог (нечеловечијег) начина размишљања. Из тог разлога, овај (велики) человекољубиви индивидуалац је напустио овај нехумани начин размишљања, како би био замењен са (више человечијим и человекољубивим) креативним индивидуалним начином размишљања. У овом приступу, добра (человекољубива) индивидуална бића су разликована од лоших (злих) кроз примену одговарајућег концепта препознавања (разликовања) добра од зла.


Наредни корак, чије семе је већ расуто(посејано) кроз идеје "Међународног Нетмодалног Процеса Управљањеа" ће бити врхунац ових покренутих дијалектичких процеса, који прате интеграцију (Синтезу) безличног тржишта и компанија на претходно објашњени и образложени начин (поновног индивидуализовања и очеловечења његових учесника). Говорим о ОСЛОБАЂАЊУ актера "безличног" тржишта у смислу измаљања и појављивања правих лица тих ослобођених человечијих индивидуалаца. Без обзира на то шта доноси блиска будућност, (даља и далека) будућност припада человечијм индивидуалцима са дубоким человечанским кореном, окупљених око одговарајућег система человечијих и человекољубивих вредности. Разлог за ово моју самоувереност је једноставан. Као што је то било претходно аргументовано, није изводљиво да се начини (ВИШЕ) ЧЕЛОВЕЧИЈИМ и человекољубивим било какво испољавање РУЉЕ (свет, држава, државни апарат, народ, људи) ДИА одговарајуће групне друштвене категорије (компаније, институције државе, универзитет ...), као што то (још увек?) упорно тврде идеолози и заговорници владајућег руљанског ДИА групног начина размишљања, при томе узалудно покушавајући да остваре и докажу то у радној и пословној реалности (у виду организационе културе компаније), као и у животној стварности, помоћу разних средстава за масовно ДИА групно хипнотисање, без ПРЕТХОДНО да буду начињени (више) человечијим и человекољубивијим (за почетак кључни) индивидуалци унутар ОКВИРУ ТАКВИХ СТВОРЕНИХ ФОРМАЦИЈА. И што раније се напусти овај нечеловечански руљански ДИА групни начин размишљања, то боље!


Као резултат овог испољавања дехуманизације (обезчеловечења) кроз различите начине руљисања ДИА груписања житељаа у оквиру разних врста "безличних" организација и институција, у свим нациократским друштвеним поретцима су широко распрострањене разне врсте обожавања култа руље ДИА групе [државе, тржиште, компанија ... руководство], иза којих су увек били одражене слике њихових 'ручно начињених икона' идола, у циљу лакшег спровођења личних, али веома ускогрудних интереса владајуће нациократиске елите. Заправо, овде се ради о особама са (најмање) два лица ("покривалима коже: мантијама"), званичног (руљанског ДИА групно 'обојеног') "лица и изгледа", односно маска кориштена и ношена у јавном, и званичном животу, док је други прекривач боје коже, сакривен испод ове јавне службене маске, у ствари (урођено) индивидуално лице ове исте особе, то јест, без маске, препознатљиво (можда само) унутар њихових породица, и у кругу блиских пријатеља . На жалост, неки од њих нису се задовољили са овим уобичајеним испољавањем јавног, званичног живота, него се облаче и са додатном маском и рукавицама (укључујући и мантију) (боје) таме, која је "невидљива" другим (судећи по њима) због злоупотребе дате силе, моћи и власти. У сваком случају, одустајање од слеђења злог пута ових нечеловечијих бића, као и њиховог нечовечног приступа и става ка животу ДИА живљење, препоручљиво је да се уради од стране појединаца, који још увек поседују у себи барем и најмању клицу људског корена. И што пре то ураде, то боље.