Your browser does not support scripts; to use all features enable it

  Нeтмoдe (Mрeжни Нaчин) у Виртуaлнoмe Oкружeњу

Мрежни Начин Размишљања, Виђен из Диалектичке Перспективе:

Док су нет-модули били преокупирани са управљањем четири основна аспекта мреже (поверење, расподела моћи, интереса и знања) кроз јачање успостављених односа и релација, као и решавања позиционих, структурних и процесуалних питања и захтева, што омогућава да се међународни нетмодални процес управљања лакше разуме и спроводи од стране актера (человекољубивих индивидуа) у пословној и друштвеној пракси, НетМоде се бави свим аспектима мреже (умреженог тржишта). А нарочито, са петим аспектом мреже: (Међу)Зависност ДИА интерактивност укључених актера, схваћено у смислу интенционалности ових актера. У "Међународном Нетмодалном Процесу Управљања", ЖЕЉЕНА СЛИКА је била замишљена, схваћена и приказана као тренутна (текућа) слика успостављене мреже. Један од начина схватања мрежа је да се оне посматрају као три сродне и међусобно повезане димензије, које постоје између и међу АКТЕРИМА, потребним АКТИВНОСТИМА и РЕСУРСИМА за њено успостављање (мрежни приступ: Хааканссон и Јохансон, 1986). У овој пројектној студији, Велика слика је била трансформисана у человекољубивом смислу од Величанствену слику.


 

Пошто је било веома тешко да се види дрвеће од шуме у мрежи упетљаних актера, активности и ресурса мрежног приступа, фундаменталне идеје мрежног приступа морале су се додатно структуирати. То је било урађено од стране Еастон-а (1992), који је то представио користећи следеће четири метафоре: мреже као односи и релације, мреже као позиције, мреже као структуре и мреже као процеси. У "Међународном Нетмодалном Процесу Управљања" (Јовановић, 1996) ове четири метафоре мреже су биле даље фрагментиране у једноставније саставне делове, а затим дијалектички синтетизоване, представљајући мрежни приступ, заснован на три основна елемената мреже: ПОВЕРЕЊЕ, Питања Дистрибуције СНАГЕ и ИНТЕРЕСИ, који заједно са елементима ЗНАЊЕ и ИНТЕРАКТИВНОСТ ДИА МЕЂУЗАВИСНОСТ међу укљученим актера, чини пет основних мрежних аспеката. Сви ових пет аспеката су били дијалектички повезани једни са другима, схваћено у смислу (заједничке) ИНТЕНЦИОНАЛНОСТИ актера. Подсетимо се, интенционалност није исто што и намере; то је једна димензија иза намера. То је кроз интенционалност да ми премоштавамо јаз између субјеката и објеката, обликовањем објеката у складу са нашом сврхом (и циљевима). Ова способност да се створи жељено окружење се зове интенционалност (Арбнор & Бјерке, 1997). На основу ових пет аспеката мреже је развијен од стране мене (1996) Нетмодални Модел Управљања, који је фокусиран на управљање ових пет аспеката мреже, као и на грађењу дијалектичких (међу)односа између њих и међу њима. На пример, фокус релационога нето-модула је на успостављању и одржавању односа и релација између (человекољубивих) индивидуа (актера).


Иако грађење односа и релација укључује свих пет аспеката мреже, поверење је изабрано од стране мене, као најважнији (најрелевантнији) аспект мреже међу њима, током процеса грађења и одржавања (успостављених) односа и релација. Другим речима, поверење је изабрано да буде и средство, и окидач, подстрекач, као и циљ у овом конкретном (РЕЛАЦИОНОМ) нетмодалном процесу. Из тог разлога, релациони нет-модул је био фокусиран на управљање поверењем између укључених (человекољубивих) индивидуа (актера), како у створеном актернет-у, тако и у целој (глобалној) мрежи (Величанствена Слика). Користећи ову аналогију, позициони нет-модул је био фокусиран на управљање питањима дистрибуције моћи, док структурни нет-модул води рачуна о управљању (заједничким и међусобним) интересима. С друге стране, процесуални нет-модул, као резултирајући нет-модул (схваћено у смислу спирале, а не круга) је фокусиран на управљање знањем; како на његово стварање, тако и на његову обнову током проласка времена ДИА простор. Док су ова четири нет-модула била преокупирана са управљањем аспектима мреже, као и позиционим, структуралним и процесуалном питањима, обезбеђујући услове да се међународни нетмодални процес управљања лакше разуме и операцијонализује од стране укључених актера (као појединаца: у улози запослених, као добављача , као купаца, као дистрибутера, ....), НетМоде у континуелном развоју је заокупљен са свеукупним аспектма мреже. Нарочито, са задњим наведеним аспектом мреже: међузависност и међуовисност, екстерно манифестованој кроз неопходне интерактивности између и унутар упетљаних актера, схваћено у смислу спровођења њихове заједничке интенционалности у животну стварност, која је заснована на њиховом заједничком систему вриједности.

Dialectic Interactive Approach

Dialectical Creative Framework for Orientation in the Eternity of Times DIA Infinity of Spaces


In other words, the desired Great Picture was broken into four net-modules to be easier understood and operationalized by them. Because each division of dynamics and the initiated processes, as well as of such a DIALECTICAL reality is artificial, it is important to be emphasized that there are no fixed boundaries among net-modules, because they DIA the five fundamental aspects of network are dialectically (inter)related, overlapped and interwoven with each other, that is, they complement, supplement and condition existence of each other. From this reason, the focus of the developing netmode is on the interdependency and interactivity between and among them, understood in terms of a continual referring to the "painted" Great Picture by a continual renewal of it in terms of both time and space, in purpose of providing conditions that the developing netmode, seen from standpoint of the INTENTIONALITY of involved actors, is in accordance with the living (working, business, societal, global) reality. Seen from a conventional perspective, the role of relationship net-module and position net-module is mainly achievement of the relatively "SHORT-TERM" objectives of actors (participating humane individuals), whereas the structure net-module and process net-module belong to the realm of LONG-RUN NETMODAL CONSIDERATIONS. In netmodal terms, it is very difficult to be established the meaning of the notions short-time and long-time horizon in measurable (quantitative) terms. Although, building a relationship, or a position in the network needs time (DIA suitable space), the "short-time <---> long-time" horizon was determined in terms of that building a network structure, or carrying out a process (of creating a new knowledge) IS MORE TIME (DIA SPACE) CONSUMING than the building a relationship, or a position within the established marknet DIA numerous actor-nets. If I - thou - we put the relationship, position, structure and process net-modules in the "Dialectic Framework for Orientation in Time DIA Space", respecting the previously interpreted time horizons DIA suitable space scope of net-modules, I - thou - we are able to understand and to interpret, why it is so difficult to be established time horizons in measurable (quantitative) terms. In the figure 3.2, process of development of a netmode was presented in a dialectical way using the Dialectic Interactive Approach (Jovanović, 1999).

Dialectic Interactive Approach

Dialectical Creative Framework for Orientation in the Eternity of Times DIA Infinity of Spaces
Source: Proposal for a Potential Ph.D. Dissertation at the Copenhagen Business School, Denmark:
"Netmode – the Strategy for 21st Century – Dialectic Interactive Approach, Jovanović, 1999"


Netmodal Management Model DIA its Net-modules seen from a Dialectical Perspective:

In the figure 3.2, the Relationship net-module was compounded by the following two triangles:

  • A0 which presents personal and collective impression of the existing level of trust in the Great Picture
  • +A which presents imaginative and potential level of trust in the Great Picture

while the Position net-module was compounded DIA the two following triangles:

  • B0 which presents personal and collective impression of the existing level of power (distribution) in the Great Picture.
  • B which presents implanted personal and collective power (distribution) in the Great Picture.


The boundaries of triangles (A0+A) are dependent on the intentionality of the involved human individuals (partakers) DIA trust, understood in terms of dialects - spirit DIA mind, whereas boundaries of triangles (B0-B) are dependent on the intentionality of the partakers regarding the issues of power, understood in terms of dialects - matter DIA mind. If I - thou - we apply the afore interpreted knowledge of dialectics, it is noticeable that although triangle of the dialect - spirit (+A) was "copied" into medium of mind (triangle A0), they are not qualitatively identical because simultaneously was "copied" the triangle of the dialect - matter (-B) into the medium of mind (the triangle B0). In other words, dialects - spirit and matter were dialectically met, metamorphosed and converged in the medium mind by their (time) intentionality, understood in terms of both actor’s trust and issues of power. As a result of this dialectical meeting, the IMAGINATIVE AND POTENTIAL level of (the developed) trust was re-interpreted DIA presented (re-defined) in the medium of the dialect - mind, as personally and collectively acquired impression of the EXISTING level of trust within established networks of the desired "Great Picture", whereas the implanted PERSONAL AND COLLECTIVE power (distribution) of the formed network DIA actor-nets, was (re)interpreted and presented, as personal and collective impression about the EXISTING level of power (distribution) of the involved actors in the created Great Picture. Seen from perspective of the dialectical way of thinking, the dialects trust and power (distribution) are CONSTANTLY IN A DIALECTICAL TENSION WITH EACH OTHER, that can be manifested in different ways.


In the figure 3.2, the long term orientation in time DIA space was represented by the structure net-module and process net-module. Structure net-module was compounded by the following two triangles:

  • C0 which presents personal and collective (common and mutual) interests of the Great Picture.
  • -C which presents established and implanted personal and collective interests of the Great Picture

while the process net-module was compounding by the other two triangles:

  • D0 which presents the accumulated personal and collective knowledge in the established networks of the Great Picture
  • +D which presents the imaginative and potential knowledge in the established networks of the Great Picture.

Dialectic Interactive Approach

Dialectical Creative Framework for Orientation in the Eternity of Times DIA Infinity of Spaces


Seen from a standpoint of the space dimension, it is noticeable that the dialect - trust is (more) related to the dialect SPIRIT, whereas the dialect - power (distribution) is more connected to the dialect - MATTER. On the other hand, considering this dialectical content in terms of the time dimension, it might be argued that the dialect - interests are rooted in the PAST, whereas the dialect - knowledge is more driven by the FUTURE. All of them, trust, power, interests and knowledge are dialectically converged by the initiated creatively interactive processes DIA the intentionality of the involved individuals (actors) in the medium: (emotive-emotional dia physical) PRESENCE DIA MIND (dia reason for doing it), which was presented, interpreted, comprised and dialectically synthesized by the centrally positioned zero. In netmodal terms, the dialect - knowledge (for instance, a new developed strategy) is a final upshot and goal of the dialectical interplay between and among trust, power (distribution) and interests DIA the interactivity and interdependency of the participating individuals (actors). Seen from a perspective of the "Dialectic Creative Framework for the Orientation in Time DIA Space", it might be argued that this created knowledge, firstly has appeared from "nothing" (point-puncture), as a point, Great Idea (as a result of the internal interaction). From this point was drawn by trust the line (thesis) [act of external interaction DIA expression of that idea by the corresponding thoughts], otherwise it would not be externalized by the individual: inventor of it {, if (s)he did not trust into it}. The line (thesis) was dialectically met by another line(s) (antithesis), understood in terms of the dialect - power (distribution: multifaceted interaction). As a result of the initiated dialectical creatively interactive processes, the lines were touched in the point of (common) interests, understood in terms of time DIA space. By the third line (synthesis) was agreed (triangle) a common platform for the creating new knowledge (synthesis DIA renewed thesis) [netmode [strategy)].

Dialectical Creative Framework for the Orientation in Time DIA Space


Source: Proposal for a Potential Ph.D. Dissertation at the Copenhagen Business School, Denmark:
"Netmode – the Strategy for 21st Century – Dialectic Interactive Approach, Jovanović, 1999"

 

In other words, the wished (dynamic) great picture of the marknet DIA established networks of actor-net, in time DIA space was at first "made static and divided" into four net-modules, in order to be later further in more details re-created ("repainted"), understood in terms of establishment of the (future) needed relationships, positions, structure and released creative processes (two triangles: in terms of time in space). Or more simply said, the accomplishment and the operationalization of relationship net-module, position net-module, structure net-module and process net-module should provide that the developing netmode is in accordance (harmony) with the (living DIA) business reality. In netmodal terminology, this dialectical creatively interactive process of carrying out the agreed (creative) platform has been termed, as a PRELIMINARY NETMODE. The resulting (virtual, netmodal) projects focused on DIA gathered around the creating knowledge (fourth triangle) will be implemented in terms of space in time. The network elements trust, power and interests without the resulting new (deeper) knowledge (creatively creating processes, understood in terms of the common intentionality), which is achieved through the established relationships, positions, structures and initiated (creative) processes (of interdependency DIA interactivity of the involved actors and individuals), managed by the four net-modules, are not able to make a change in a firmly structuralized environment (of the marknet). In dialectical terms, without a ( renewed, new) created knowledge, they are unable to break the existing ellipse (symbolized by the centrally positioned zero) into a ("big-bang-like") spiral.


From this reason, the developing netmode should be focused on the supporting already made DIA the continual making additional (needed) changes in the (global) network, together with other actor-nets (of virtual companies), as well as on the exploiting the made opportunities, understood in terms of the stabilization and harmonization of the initiated dialectical DIA dynamic processes. In other words, such a made breakthrough, in particular, a great (big) one, created DIA set in progress by the new-created knowledge will, by definition, DESTABILISE the existing (global) environment, as well as the established network structures (marknet). Just reconsider, how such a big (brilliantly knowledgeable) breakthrough ("Big-Bang"), which managed to germinate through the old established structures, such as, for example, the (new) created knowledge, which caused unprecedented GLOBAL information technological revolution, with its core technology, known as the internet, was able to make changes in the way the business is done, as well as has changed the way I - thou - we are working and living. Something like it has not been seen from the age of the big industrial revolution. In other words, it suddenly has made the existing qualifications, skills and the related working experience, .... existing (business) models of reality obsolete. As a consequence of it, individuals, families, companies, .... have to invest badly into buying new equipment, facilities, and particularly into human resources to be acquired and adopted this new knowledge, in order to be (cap)able, either to follow or to be joined to this (new) trend.


This is also a challenge for strategists because they have to make many strategic decisions in a relatively short-term horizon of time, but in the broadest spatial scope. In other words, whereas for some individuals (or other actors) new knowledge is met as a long awaited break(through), for many others is met, as a problem (threat) for their business (survive). Seen from standpoint of the network approach, DIA the developed netmodal management model, these contradictions between the forces of dynamisation and stabilization can be only dialectically levelled by the establishing of new relationships and remaking old ones in the marknet DIA networks of rebuilt actor-nets (dialectics), in order TO BE INCLUDED AND INCORPORATED these new facts [actor-nets, actors, their activities, new knowledge and other resources] into a reconstructed marknet of actor-nets [(global) network structure]. In addition to this, it has to be released processes, related to the new way and approach to the (deepening and) creating new knowledge, based on these new facts in the (living, working and) business environment (network). From the previously said, follows that the trust, power, interests and knowledge DIA intentionality, understood in terms of interdependency of the partakers, trigger and drive the process of INTERACTIVITY and the initiated suitable interactive (creating) processes, organized into a (virtual or netmodal) project(s). As a result of that, the developing netmode is an external interpretation of these multiple (multifaceted) intentionalities of partakers, understood in terms of time DIA space, thereby dealing with coordination of the trust, power, interests, knowledge aspects and issues, and particularly with the interdependency between and among them, demanding interaction of partakers in order to be carried their (common) intentionality, encompassed in this volatile time DIA space by the launched project(s). In other words, netmode is a knowledgeable creative framework, which is a dimension in front of the intentionality of the involved individuals (actors), but behind the launched project(s).


Како ће се то постићи, размотрено из (диалектички) дугорочне перспективе, такође је дефинисано са НетМодом (стратегијом). Уопштено говорећи, док су под-састојци (дијалекти) НетМода (четири нет-модула) више фокусирани на процес динамизације ДИА стабилизацију успостављене мреже, схваћено у смислу синхронизације и усклађивања начињених промена, стварањем (и продубљивањем) знања ДИА експлоатацију тога, НетМоде, као знанствени и креативни оквир, био је више фокусиран на мудрост, то јест, како би се то могло остварити у дијалектичком времену ДИА простор (дијалектичко разумевањае појма "дугорочно"), за добро умрежених актера (појединаца) у МАРКНЕТ-у ДИА установљене мреже актера, схваћено у смислу давања једног дубљег увида у овај дијалектички интерактивно креативни садржај под разматрањем. Из тог разлога ДИА одговарајућа (методолошка) преиспитивања овог дубљег увида у значење и смисао времена ДИА простор, обрати своју пажњу да у нетмодалном (стратешком) приступу, познати слоган "Знање је моћ" (који је укључен као такав у процес нет-модул: мрежни модул) било потчињено ДИА замењено мотом "да је (стечена) мудрост (у времену ДИА простор) стварна снага и моћ", и као такав један је укључен ДИА снова и снова поновно разматран, бивајући увек на уму нетМодалних стратега (НетМодиста) током развоја НетМода (нетмоде стратегије). Да би се помирили сви ти иницирани дијалектички процеси, као и да се ублаже последице евентуалних конфликтних сценарија у времену ДИА одговарајуће ситуације у простору, стављен је фокус на хумана (человечанска) питања, аспекте и одговарајући систем вредности, чији је циљ био управо изградња односа и повезивање њих ДИА хумане (стваралачке) интеракције, у мрежу успостављених мрежа актера (актернетови), то јест, окупљањем основаних (виртуалних) компанија око овог система человечанских вредности, схваћено у смислу и времена и одговарајућег простора. Главна Идеја иза овог нагласка на хумане аспекте и питања, у вези изградње (хуманих) мрежа актернетова (теза) насупрот остварења тога искључиво уз помоћ механизма (сировога) безличног тржишта (антитеза), схваћено у смислу успостављања одговарајућег МаркНет-а (синтеза ДИА обновљена теза: умрежени актернетови) је да ће безличност тржишта постепено нестајати

  • [обелодањујући при том запослене ДИА послодавце (и акционаре), потрошаче ДИА муштерије, купце ДИА добављаче, дистрибутере ДИА ....]

како би се даље трансформисали у человекољубиве особе са видљивим лица (процес хуманизације: очеловечења)

  • [разоткривајући их (са скидањем њихових маски) као грађанине , као чланове једног друштва ДИА чланове породице , чланове контунуелно преображаваних МАРКНЕТ-ова (омрежених тржишта) ДИА чланове актер - мрежа (актернетова)]

због человекољубивог система вредности и подходајушћих обележја, који су уграђени у сваку однос и релацију, создану на овај начин. У ширем и дубљем смислу, у таквом мрежном окружењу је пожељна међуразмена (промена) позиција учесника у оквиру успостављеног МАРКНЕТ-а, како би се спречило окоштавање успостављене мреже (диа мрежа)


Посматрано из дијалектичке перспективе, сврха ових мера је да ће "безличано тржиште (безличност тржишта) бити трансформисано у будућности кроз ове дијалектичке интерактивно креативне процесе у један мекши человекољубивији (хуманији) амбиент (МаркНет), који ће омогућити (хуманим) креативним појединцима (актерима), кроз размену идеја, информација, знања и человечијег система вредности, генерално говорећи, да у-виде и добра и лоша лица (стране) тржишта. Нарочито добре стране и добра (человечија и человекољубива) лица овог успостављеног МаркНет-а. Као резултат ових дијалектичких сложемих процеса, творац овог методолошког приступа тврди, да ће тржиште постати у (далекој) будућности СЛОБОДНИ МЕДИУМ, који ће се састојати од слободних, али интерактивних и (само) одговорних индивидуалаца, који ће бити (раз)умно ДИА духовно оснажени да сами себе контролишу. Овде се треба нагласити да се треба бити веома опрезан са имплементацијом појма "само-" у свакој врсти испољавања нациократског начина друштвеног организовања. Укратко, по мом мишљењу, спровођење овог типично ИНДУВИДУАЛНОГ појма у смислу руљанског ДИА групног начина размишљања је унапред осуђено на пропаст. Добар пример таквог начина размишљања, је било преношење већих овлаштења и права радника (примети, не конкретном раднику) у концепту самоуправљања (као и којим и каквим: радницима?), који је био примењен на овај руљански начин у бившој Југославији. Наиме, тадашња комунистичка нациократска елита покушала је да спроведе ову нациократску идеју без захтевања неку врсте "само-одговорности", заправо, било какве одговорности, јер никаква конкретна овлаштења нису ни дата, осим неке врсте социјалистичког испољавања формалног гласања и избора. С друге стране, како је и могло да се то уради на неки други начин са таквим једним руљанским појмом "радници". Ово је још један доказ; да није изводљиво да буде хуманизована (очеловековечена) било која друштвена категорија руље (држава, радници, људи, на пример), или одговарајући групни ентитет (предузећа, на пример), у овом случају, схваћено у смислу повећања нивоа њихове свести ДИА грижу савести (!?), (раз)умно (ДИА духовно само) оснаживање, и слично.


Упркос томе, чини се, исто није важеће и за нациократске "празне речи за руљисање", као што је то, на пример, "самоуправљање" ,јер алтернатива руљанском ДИА групном начину размишљања, схваћено у смислу развоја неког испољавања индивидуалног начина размишљања, у нациократији једноставно не постоји, нити је то толерисано од стране чувара већ успостављених нациократских политичких система. Као резултат тога, упркос пада традиционалног комунизма, свет нациократских празних речи, развијених за култивацију ДИА искориштавање култа руље [запази, овај типични нациократски начин украшавања безличне "државе", или концепта самоуправљања са "лицем" радника], наставља да живи, на пример, и у познатој западњачкој "празаној" хокус покус 'крилатици" ДИА одговарајући руљански концепт "људских права". Наставак овог начина "креативниог " путешествија, без краја, кроз "нациократско време и простор", води никуда. Али се надам, да ми је успео да дочарам ДИА убедим и последњег скептика, припадника человечијег, человечанског и человекољубивог рода, да само на индивидуалном нивоу неке врсте живог бића, постоји изводљивост (могућност) за постизање тога. Другим речима, виђено из ове человечанске перспективе, постоје веће шансе да се то постигне са псом, гуском, пилетом ... него са "државом", "радницима", "људима", "псима" .... као и са бројним нациократским заговорницима овог нехуманог (нечеловечијег) начина размишљања. Из тог разлога, овај (велики) человекољубиви индивидуалац је напустио овај нехумани начин размишљања, како би био замењен са (више человечијим и человекољубивим) креативним индивидуалним начином размишљања. У овом приступу, добра (человекољубива) индивидуална бића су разликована од лоших (злих) кроз примену одговарајућег концепта препознавања (разликовања) добра од зла.


Наредни корак, чије семе је већ расуто(посејано) кроз идеје "Међународног Нетмодалног Процеса Управљањеа" ће бити врхунац ових покренутих дијалектичких процеса, који прате интеграцију (Синтезу) компанија и тржишта. Говорим о ОСЛОБАЂАЊУ актера "безличног" тржишта у смислу појављивања правих лица тих ослобођених человечијих индивидуалаца. Без обзира на то шyа доноси блиска будућност , (даља и далека) будућност припада человечијм индивидуалцима са дубоким человечанским кореном, окупљених око одговарајућег система человечијих и человекољубивих вредности. Разлог за ово моју самоувереност је једноставан. Као што је то било претходно аргументовано, није изводљиво да се начини (ВИШЕ) ЧЕЛОВЕЧИЈИМ и человекољубивим било какво испољавање РУЉЕ (свет, држава, државни апарат, народ, људи) ДИА одговарајуће групне друштвене категорије (компаније, институције државе, универзитет ...), као што то (још увек?) упорно тврде идеолози и заговорници владајућег руљанског ДИА групног начина размишљања, при томе узалудно покушавајући да остваре и докажу то у радној, пословној и животној реалности, помоћу разних средстава за масовно ДИА групно хипнотисање, без ПРЕТХОДНО да буду начињени (више) человечијим и человекољубивијим (за почетак кључни) индивидуалци унутар ОКВИРУ ТАКВИХ СТВОРЕНИХ ФОРМАЦИЈА. И што раније се напусти овај нечеловечански руљански ДИА групни начин размишљања, то боље!


Као резултат овог испољавања дехуманизације (обезчеловечења) кроз различите начине руљисања ДИА груписања житељаа у оквиру разних врста "безличних" организација и институција, у свим нациократским друштвеним поредцима су широко распрострањене разне врсте обожавања култа руље ДИА групе [државе, тржиште, компанија ... руководство], иза којих су увек били одражене слике њихових 'ручно начињених икона' идола, у циљу лакшег спровођења личних, али веома ускогрудних интереса владајуће нациократиске елите. Заправо, овде се ради о особама са (најмање) два лица ( "покривалима коже: мантијама"), званичног (руљанског ДИА групно 'обојеног') "лица и изгледа", односно маска кориштена и ношена у јавном, и званичном животу, док је други прекривач боје коже, сакривен испод ове јавне службене маске, у ствари (урођено) индивидуално лице ове исте особе, то јест, без маске, препознатљиво (можда само) унутар њихових породица, и у кругу блиских пријатеља . На жалост, неки од њих нису се задовољили са овим уобичајеним испољавањем јавног, званичног живота, него се облаче и са додатном маском и рукавицама (укључујући и мантију) (боје) таме, која је "невидљива" за друге због злоупотребе дате силе, моћи и власти, судећи по њима. У сваком случају, одустајање од слеђења злог пута ових нечеловечијих бића, као и њиховог нечовечног приступа и става ка животу ДИА живљење, препоручљиво је да се уради од стране појединаца, који још увек поседују у себи барем и најмању клицу људског корена. И што пре то ураде, то боље.