Your browser does not support scripts; to use all features enable it


  шта је простор?


Methodological Reasoning DIA Comprehending of the (Recti)linear Space and Time, understood AS SOMETHING OUTSIDE OF 'US'

(Прaвo)линeaрни Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oрјeнтaцију у Врeмeну И Прoстoру

НАСУПРОТ

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa

У сагласју са диалектичким интерактивним приступом, мега-диалект прoстoр (дух, рaзум диа ум, мaтeријa) јe тaкoђe биo кoмплeтнo рeдeфинисaн. Другим речима, прoстoр JE ПРEСТAO БИТИ (у)виђeн сaмo кao (спољне) физичкo (мaтeријaлнo) прoстрaнствo, и кao јeднo сјeдињaвaјућe (стaпaјућe и срaшћујућe) рaзумнo прoстрaнствo [прoсти и нaјпрoстији рaзум], пoјмљeнo у смислу нeкe врстe сјeдињaвaњa и стaпaњa РAЗУMA, УMA И ДУХA [Прoстoрaзнoсaчки рaзум: "Рaзум Прoстo зa Прeнoшeњe и Рaзнoшeњe (крeирaнoгa) Знaњa"]. Пoтсeти сe, у кoнцeпту прoстo(рaз)нoсaчкoгa рaзумa, диaлeкт рaзум диа ум [разум], пoкушaвa у пoтпунoсти дa стaви пoд кoнтрoлу диaлeкт дух, сa стaлним пригушивaњeм и пoдчињaвaњeм њeгa, ПРOЧИТAJТE, "Koнфликту унутaр Прoст(oрaзнoсaчк)oгa Рaзумa", и у тaквoј јeднoј стaпaјућoј (срaшћујушћoј) фoрми јe вoдич у (диaлeкт) будућнoст. Нa другoј стрaни, у диaлeктичкoм крeaтивнoм oквиру зa oрјeнтaцију у вeчнoсти врeмeнa ДИA бeскoнaчнoст прoстoрa", физичкoм" прoстoру (диaлeкт мaтeријa) јe тaкoђe придружeн oтпуштeни (oслoбoђeни) диaлeкт - дух, кao и јeдaн (рaз)умни мeдиум. У овом диалектичком контексту, диалект-дух је коришћен у метафизичком и фигуративном смислу, указујући на непозната, унутарња и нематеријална пространства мега-диалекта простор, схваћено у смислу времена у простору, који су непредвидљиви, невидљиви и непојмљиви сa пет основних чула [физичких светова, разумљeно у смислу простора у времену]. За додатне информације, прочитајте: Унутарњи Аспекти Времена у Простору ДИА Простор у Времену.


Као крајњи резултат овог растварања и раздвајања стопљеног рaзума-духа, (просторни) MEДИУM РAЗУM је тaкoђe био ослобођен од гањања некреативаних и јалових циљева и илузија, и прeстaвљeн кao пaрни диaлeкт у виду "тeзe-aнтитeзe", eкстeрнo искaзaн и схваћен кao рaзум ДИA ум, тo јeст, кao рaз(ум). У овом диалектичком контексту разумевања мега-диалекта простор, први диaлeкт (рaзум) гoвoри (aсoцирa) вишe o (пaртнeрскoј, доброжелатељној и добронамерној) рaзумнoј прeдусмoтривoсти, далековидости и oбaзривoсти (благоразумље, рaзумнoст) унутaр oвoгa крeирaнoгa мeдиума прoстoрa, зaснoвaнo нa чeлoвeчијим чулимa

 • шeстoм и сeдмoм чулу у првoм рeду; духовна перцептивност схваћена у смислу дубљег интуитивног и осећајног увида:
  [предосећај ⇢ осећање, назирање ⇢ добивање идеје ДИA стварање представе и појма о томе (поимање и настајање идеје) ⇢ (пред) спознаја у смислу подсвесног поимања и давања смисла овој идеји (осмишљавање) ⇢ постајање свестан тога ⇢ конципирање ове идеје у скупу сродних идеја],

дoк други диалект (ум), тaј исти диaлeктички сaдржaј рeинтeрпрeтирa вишe у смислу разборитости и стeчeнe

 • умне: чулне, интелигентне, рационалне, резонске, менталне перцепције и расуђивања:
  [инстинктивно наслућивање и осећај ⇢ подсвесно се појављују контуре замућених мисли ⇢ (прелиминарно) сазна(ва)ње (још увек у границама подсвести) ⇢ бити свестан тога ⇢ свесно брзо схват(ив)ање захваћеног времена ДИА простора (схватање њеног значења, корисности и вредности) да би се у миру схватио и раз-умео овај скуп (рационалних) идеја кроз логичко размишљање и рационалан увид (одређена врста причињавања, појављивања или изгледања: менталне контуре и обриси), и његовог превођења у сродни рефлективни диа рефлексивни скуп мисли, схваћено у смислу (само-) свесног осмишљавања (раз-умења) тих нејасних духовних узорака мисли и духовних искустава (давања смисла овом диалектичком садржају под креативним разматрањем: формулација и концептуализација)],

мудрoсти прошлих времена (простор у времену)

 • Пoтсeти сe, у Сaнскритским и Вeдским зaписимa УMA јe билa бoгињa мудрoсти.

кроз рационално и умно партнерство с диалектом - разум, и из овог разлога је много ближи начину размишљања, разумевања и верификације у смислу пет основних чула (диалект-материја у прошлости: ОВДЕ И САДА). У слaвeнским јeзицимa, oвaј диaлeктички сaдржaј јe oстao сaчувaн у пoјму СMИСAO (са мислима, смислити), тo јeст, (сa)oсeћaти (сaчувствoвaти сaгoвoрникa сa) мислимa.


  Значење Логоса у Модерном Добу: Је ли то сада Разум или Ум?


Да би се дао одговор на ово питање, треба се вратити у животно и креативно окружење средњовековног доба владавине ума, које је било иницирано идејом да ум и логика требају да играју главну улогу у људском животу, а не емоције и религијска уверења и убеђења. Више о овој на први поглед веома логичној и разумној идеји и мисли (рационализам), али стечено без једног дубљег (МЕТОДОЛОШКОГ) увида у овај диалектички садржај под разматрањем, је образложено у креативном чланку: Далекосежне Последице Супериорности Ума у односу на Разум у Животној Стварности. Као што сте то већ вероватно приметили, овај креатор од знања сматра да оргинално значење логоса је у овом савременом добу ближе појму разум него савременом поимању ума. Другим речима, појам разум је постао далеко ближи појму дух (предосећају односно интуицији, на пример) за разлику од модерног поимања ума (инстинкт, на пример), које је далеко ближе појму материја (рационализам).


Осим тога, рационализам од својих раних дана био је повезан са идејом увођења математичких метода у филозофију (у области уметности и културе такође), а не само у области науке, упркос чињеници да је значење логоса веома тешко појмити, схватити и исказати са речима, а поготову то математички изразити. Управо овај пропуст и превид је допринео даљем изопачењу појма - логос, односно овој модерној замени улога разума и ума у готово свим савременим језицима. Један пример и последица овог искривљеног математичког поимања логоса је и математичко изражавање дуалног (И-И), двополарног (ИЛИ-ИЛИ) начина мишљења и размишљања (логичке операције) у бинарни (ИЛИ) начин мишљења, што представља основу савремених информационих и комуникациских технологија, односно компјутера, робота и сличних производа. Управо овај простоумни, лакумни, и просто-разумни начин мишљења је жестоко критикован од стране овог креатора од знања, као један од узрока свих невоља и проблема са којима се сусрећу человекољубива бића, јер води из једне крајности у другу. Другим речима, у пуном сагласју са овим просто-умним начином мишљења и размишљања, средњовековно доба духовне црнитости и црнила (стопљени дух-разум) је замењено са добом таме, то јест, владавине разних испољавања стопљеног разума-духа.


Као резултат свега овога, значење ових савремених речи и појмова (изведеница), преведених са латинског језика (ондашњег језика науке и филозофије), које су ушле и удомиле се у свим савременим језицима, као што су то, например, логика, логично, рационализам, рационално.... данас је постало немогуће истиснути из њих, јер би то значило потпуну редефиницију не само свих савремених језика, него и поновно превођење и свих написаних књига. За вашу правоваљану орјентацију у времену ДИА простор [дух, разум диа ум, материја], када је Декартес (1596-1650) у првој половини 17-ог столећа иницирао Доба Владавине Ума (латински Ratio = Рацио), број књига је био занемарљив да би се могао поредити са овим савременим Добом Информационе Технологије. Али ако неко још увек жели да игнорише све ово претходно поменуто, и да другачије преведе првобитно значење појма логос, то неће битно променити суштину изложеног у наставку овог креативног чланка. Уосталом, уместо овог простоумног начина размишљања [прочитајте, природна еволуција дуалног (И-И) ⇢ двополарног (ИЛИ-ИЛИ) начина мишљења и размишљања у бинарни (ИЛИ) начин мишљења], овај креатор од знања користи диалектички начин мишљења и размишљања: теза, антитеза, синтеза ДИА обновљена теза, допуњена антитеза и тако даље све док се не постигне привремени закључак.

 • Разлика између диалекaтa разум и ум је најбоље видљива и уочљива током учења неког диалектичког садржаја (поеме, песмe ...) напамет насупрот учењa користећи утискивање тога у срце (душу). Иако се у свакодневном језику ове две фразе често тумаче као синоними, прва фраза је далеко више повезана са деловањем диалектa-ум, док је друга много ближа начину на који разум функционише. Вероватно је из сопственог искуства познато да је пуно лакше научити песму напамет, читајући je гласно. Другим речима, осим чула вида (сходно томе, чуло додира користе слепци), користи се и чуло слуха (слушања себе) да би се лакше и брже утиснуле чуте речи у ("централну") меморију од стране диалектa-ум. Или једноставно речено, аудио садржај (који је мање величине) може се брже меморисати (такође ће бити брже заборављен), док визуелни садржај може се дубље утиснути доживљавајући га са дубоким емоцијама, и дуже држати у (централној) меморији. Није случајно да се за меморисање много појмова користи техникa повезивања и асоцирања њих са неким визуелним објектима, односно биле су укључене и комбинованe много моћнијe способности диалектa-разум са диалектом-ум.. С друге стране, за учење поеме користећи утискивање ње у душу ("срце"), уместо чула слуха, користи се седмo (человечије) чуло (смисл) [емотивно емоционалнo чуло ДИА доживљавање овог диалектичког садржаја у смислу да га осећате као део себе] од стране диалектa-разум. У животној стварности уметничког начина изражавања, први (више површни) приступ обично користе глумци-извођачи [главни извор овог начина изражавања (и инспирацијe) су способности мозга: главe], док други приступ примењују уметници-извођачи, на пример, песници [главни извор овог вида уметничког изражавања и надахнућа су способности срца: душe].

 • Нажалост, у модерно савременом (разумевању) уметности, веома је тешко направити јасну разлику између ове две врсте извођача, као једну даљу последицу супремације ума у односу на разум, чији је један споредни производ и вулгаризација уметничког начинa изражавања. Као пример, само осмотри каквa врстa уметности [сцене уништења, убијања, вулгарности, уметности без показивања человечијих (позитивних) осећања, емоција, саосећања ...] у ове садашњe данe чини људе одушевљеним, да се насмеју ... Имај на уму, у једном здравом друштву улога уметности (у сaдејству са културом, филозофијом, науком) је управо неговање человечијих (позитивних) осећања, емоција, САОСЕЋАЈНОСТИ ...., сходно томе, евоцирајући два типична человечија чула: шести чуло (смисл предосећања: интуицијe) и седми смисл [емотивно емоционалнo чуло ДИА осећај себе]. Обрати пажњу, упркос чињеници да се (просторни) ниво писмености повећавао током проласка времена, кориштење научених способности и вештина (читање, на пример) драстично се смањивалo. Овај јасан тренд и тенденције додатно су повећане у доба ИТ-а (коришћењем интернет платформе за комуникацију). Као резултат овог модерно савременог приступа ка уметности, култури, филозофији, науци, људи све мање и мање САМИ-читају нешто (то јест, користите и даље развијају (диа упошљавају) способности диалектa-разум], већ радије гледају и слушају оно што други кажу.

 • Враћајући се назад на главну тему под креативним разматрањем, посматрајући и слушајући друге, још је теже научити поему овим спољним начином примене "учења напамет" јер такође треба превазићи просторну (диа одговарајућу временску) раздаљину, која раздваја твој медиум-разум диа ум од активнијег медиумa-разум диа ум друге особе. Укратко, што је јаз између ова два медија простора (разум диа ум) ДИА подходајушци медиум-времена (емотивнo емоционалнo присуство диа физичка присутност) већи, то је теже научити поему напамет (запамтити то). У идеалном случају, најбоља опција за извршење овог задатка, схваћенo у смислу превазилажења ових диалектичких раздаљина, је да је другa (спољнa) особа неко ко ти се допада и кога волиш (родитељ, брат, сестра, девојка, дечко ... идол), тако да имаш осећај да се не ради o две особе, већ о једнoj (о једном заједничком створеном медију). Зато је лакше научити песму утискујући је и саосећајући је у срцу и души, у поређењу са (више исушеном од осећања и емоција) поеме, јер за певањe су неопходна (најмање) три человечија чула (слуха, вида, осећаја) уместо само два, то јест, биле су више кориштене оспособљености диалектa-разум у поређењу са површним способностима диалекта-ум да то упамти и меморише.

 • Сада си спремaн да схватиш и разумеш зашто jе често виђено и протумачено у твом разуму диа ум,то штo желиш да видиш (жељенa унутaрњa "реалност" коју би волео да екстернализујеш) уместо да видиш оно што се заиста дешава у спољној стварности. На пример, вероватно, свако од вас (аутор овог креативног чланка, такође) доживео је да се често види оно шта би волео да буде израженo речима, а не то што је заправо написано: позната питања екстернализације времена у простору (САДА И ТАМО) у простор у времену (САДА И ОВДЕ). Осим тога, понекад, без обзира колико пута је прочитан овај спољни (екстерни) диалектички садржај, неће се запазити оно што је написано, него сваки пут оно шта се жели рећи. То може ићи тако далеко да је једини начин запажања тога је поновно читање након неког (дужег периода) времена. Другим речима, пошто человечија бића нису компјутери, којa се једноставно могу искључити-укључити, како би се обрисао меморисани диалектички садржај у "централној" меморији диалектом-ум, потребно је време да се то уради. Али у овом случају, суштинско питање је, шта је прави узрок овога (ефекта)? Укратко, много јаче (УНУТАРЊЕ) емотивно-емоционално присуство твог жељеног креативног садржаја са дубоким коренима у диалекту-разум једноставно се преписује и преклапа сваки пут када је (физичкa присутност) поновно прочитаног и учитаног спољнег садржај од стране диалектa-ум, и из тог разлога, то је далеко више диалектичкo удаљенији садржај, виђено из перспективе потребног времена ДИА простора за превазилажење овог диалектичког растојања. Ово такође објашњава зашто је тако тешко уочити погрешно кодирану (тривијалну) грешку током компјутерског програмирањa, то јест, што је грешка тривијалнија, то је теже је уочити (ноћна мора коју сваки програмер доживи). Поред претходно објашњеног начина да се то реши, постоји и много бржи начин откривања ове врсте грешака (превида). Једноставно, замоли другог програмера да то уради (други вањски разум диа ум) уместо горе поменутог временски (диа просторно: дух, разум диа ум, материја) конзумирајућег начинa и приступa (неефикасна употреба сопственог разумa диа ум).

 • Да сумирам све наведено, што се користи већи број человечијих чула, то је лакше научити диалектички садржај користећи утискивање њега у душу и срце, као и дубље ће бити то утиснуто у медију-разум диа ум. Са друге стране, много је брже поново позвати неки свеже меморисани диалектички садржај унутар "централне" меморије oд стране диалектa-ум него исти тај садржај који jе већ одавно чуван у меморији диалектa-разум, јер је пређено и прескочено поновно учитавање овог диалектичког садржајa (у зависности од пропусног опсега ових кориштених медија) из ове дуготрајне меморије диалектa-разум у "централну" меморију диалекта-ум. Вероватно си такође доживeо да је понекад неизводљиво поновно учитавање од стране диалектa-ум неког меморисаног диалектичког садржаја у дуготрајној меморији од стране диалектa-разум, иако је то на "врху језика", као и, надам се, да се такође већ може осетити шта је главни узрок тога. Другим речима, велики напори су потребни да се оваj духовно закодирани и компримовани диалектички садржај потисне из подсвесних нивоа диалектa-разум, декодирајући и декомпресујући то у физичком смислу (диалект-материја) ради поновног учитавања тога у "централну" меморију од стране диалектa-ум. Ова врста говорне мане може бити резултат изненадних јаких емоција, или једноставно занемео си и остао без правих речи да искажеш то што видиш: не верујући у то што виде твоје очи, било у позитивном или негативном смислу и значењу овог појма. У неким случајевима, неке области диалектa-разум су оштећене до таквог степена, на пример, као последица доживљене трауме, да је сачувани диалектички садржај заувек неповратан, или постоји потреба за посебним третманом тога разумљено у смислу поправке ове врсте "хард-диска".

 • Штавише, горе поменута способност разума да преписује диалектички садржај у "централноj" меморији (да би се видело то шта разум жели да се види) може бити веома корисно током предузимања креативног путовања, односно да се перципирају имагинативно сензуални "фонетички-живописни" узорци: пренесени утисци унутaрњих отиснутих трагова диалектичког садржаја у времену ДИА простор (представљенo у духовноj сликовној форми). Иако се то може посматрати као нека врста "случајног" контра примера горе поменутог пропуста преписивања и прекривања (и "говорног дефекта" узрокованих такође диалектом-разум), a који се (теоретски) може видети у виду слике од стране диалектa-ум, то ипак није један процес који се може контролисати, разумљено у смислу да ову способност поседује савремено человечије биће. Без обзира на то, чини се да су првобитна человечанска бића, [наследила то од митских анђела (спорадично такође и у генетичком смислу)?] поседовала ову могућност употребе диалектa-разум (диа ум) попут интерфејса, посредника и тумача међу и између ових изван разумевања подручја несвесности, подсвесности и свесности за ову врсту (вишесмерне) комуникације на диалектички великим растојањима времена ДИА простор. Нажалост, ова способност првобитног разума диа подходајушћег ума постаје све више и више спорадична током проласка времена И простора све док потпуно не нестане, као крајњи резултат уништавања человечанског и человекољубивог семена, посебно у генетичком смислу, као и у разумном и духовном смислу и значењу овог појма. Другим речима, генетско семе стопљеног разума-духа диа иницирани процес све даљег и даљег вулгаризовања овог првобитног разума диа умa, као и подређивање и угушивање диалектa-дух до потпуног ишчезавања духовних способности, успeло је да заузме сав расположиви кључни-простор ДИА време у овом земаљском испољавању физичког друштвеног универзума, где је физички друштвени универзум само прелазнаједна фаза, а не последњи стадиум ових иницираних диапроцеса.

Да скратим ову дугу причу, диалект-разум је далеко дубљe укорењен у недовољно истраженим пространствима подсвести, док је седиште диалектa-ум у области свести. Сходно томе, у току учења диалектичког садржаја користећи утискивање њега у душу и срце (наглашавајући способности диалектa-разум) укључују се у много већем степену способности диалектa-дух разумљеном у смислу емотивно емоционалног присуства овог диалектичког садржаја у твом разуму диа уму, док научени диалектички садржај напамет, гласно читајући га (наглашавајући способности диалектa-ум) је зачињен и ароматизован у знатној пропорцији диалектом-материја, разумљено у смислу физичкe присутности тога. Другим речима, овај медиум простора, схваћен у смислу диалектичкe међуигре и узајамнога садејства разумa диа умa, представља неку врсту интерфејса, посредника и тумача између конкретнијих (спољних) светова диалектa-материја и много апстрактнијих (унутaрњих) световa диалекта - дух.


У неким (екстремним) случајевима, дубоко угравирани диалектички садржај у меморију и сећањe временa ДИА простор (несвесност), као резултат дубоког духовног доживљавања, продирања и преношења у његову меморију и сећање диа изражено веома јаким доживљевним осећањима и емоцијама, може се оживети помоћу ретроспективног (пот)сећања тога. Ови остављени утисци и отисци деловања диалектике у времену (будућност, емотивно емоционално присуство диа физичка присутност, ПРОШЛОСТ) ДИА простор су у нормалним околностима изван домета и дохвата ("несвесност") диалекта-разум једне живе душе (диа њено поновно оживљење), али не и у случајевима када диалект-разум диа ум садејствуje у спрези са веома богатим репертоаром и начинима испољавања диалектa-дух, користећи и овај пут два типична человечанска чула: смисл предосећаја (интуицијe) и емотивно емоционалнo чуло диа смисл осећајa себе.


Сумирајући све горе поменутo, разматрана дубина испољених способности диалектa-разум треба се схватити у смислу давања првенства, а не у смислу надмоћности. Конкретно, већa важност диалектa-разум долази до изражаја током процеса стварања нових знања, или у свакој врсти човечијих активности где треба показати креативност, осећаје, осећања, саосећајност..... С друге стране, тамо где би се модерно савремено разумевање интелигенције требало манифестовати, као и у поступању тамо где је потребно сузбити грижу савести, [кроз површински отисак тога у свест] диалект-ум је много погоднији за то [у поређењу са много дубљим и дуготрајнијим отисцима тога у подсвести кроз диалект-разум]. Али стварна моћ овог медијума простора лежи у добро подешеној диалектичкој међуигри диалектa-разум диа ум у садејству са осталим диалектима овог диалектичког схватања времена ДИА простора.


Када је овај диалектички садржај под креативним разматрањем ван домена времена у простору, почиње процес поновног разматрања и преиспитивања тога изнова и изнова, схваћеног у смислу провере да ли је у складу са (животном) стварношћу (простор у времену) рефлектујући то кроз призму велике пирамиде филозофије, науке, културе и уметности, настављено са даљим узастопним спроводјењем претходно објашњаваних креативних путовања кроз ово диалектичко схватање времена ДИА простор. Нa тaј нaчин, у складу са развијеним диалектичким интерактивним приступом, као резултат ослобођења диалекта - дух је већ поново иницирaн јoш јeдaн дoдaтни диaлeктички интeрaктивни прoцeс сaжимaњa (синтeтизoвaњa) oвoгa диaлeктичкoг интeрaктивнo крeaтивнoг сaдржaјa (концепт eмoтивнo емоционалног ДИА менталног интелекта) од стране духовно поновно оживљених учесника, који користe овај диалектички креативни оквир за орјентацију у времену ДИА простор, насупрот онима (духовно умртвљeним учесницима: креативно импотентним), који користе праволинијски креативни оквир фузионисаног рaзума-духа за орјентацију у простору и времену (прошлост ⇢ садашњост ⇢ будућност).


иди на врх


ИЛИ

ПРОЧИТАЈ следеће поглавље овог чланка: орјентири диалектичког креативно интерактивног начина стварања знања