Your browser does not support scripts; to use all features enable it

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА И ПРЕГЛЕД СТАТИСТИКЕ
ПРOЧИТAJТE KРEAТИВНE ЧЛAНKE Претходни Креативни Чланак

  Диалектичко Поимање Духовне ДИА (Раз)Умне Интелигенције


Смештај: BOBORAZ.COM

ТАБЕЛА САДРЖАЈА


Иди на Врх

Концепт Ретроспективног Подсећања

Ретроспективно Подсећање као Извор Великих Креативних Открића

Концепт Менталнo - Емотивно Емоционалне Интелегенције

Препреке Развоју Духовно - Разумног Интелекта

Стварање Знања Применом Концепта Ретроспективног Подсећања

ПРОЧИТАЈТЕ ТАКОЂЕ: ЗАГОНЕТНА СЛАГАЛИЦА ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА

Платон Тимофеј - Други Део: Једно Креативно Путешествије кроз Диалектичко Схватање Времена ДИА Простор

Иди на Крај Чланка

Назад на Главну Страницу


  Концепт Ретроспективног Подсећања


Culture DIA Religion

Тeмeљнe Симулaтивнe Методолошке Пoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

ДИA

The Methodological Creative Framework

Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Методолошке Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

У овом креативном чланку је размотрен концепт ретроспективног потсећања, односно оживљавање остављених трагова дубоко доживљених емотивно емоционалних утисака, који су као такви били дубоко утиснути у време ДИА простор [дух, (раз)ум, материја]. Да би била методолошки образложена таква једна сложна тематика, као што је то ретроспективно потсећање, разумљено у смислу ретроспективног поновног оживљавања ових смештених (успаваних) узорака мисли, то јест, њихово преношење и превођење у медиуму - разум диа ум, били су поново кориштени лингвистички диалекти "Темељних Методолошких Симулативних Поставки" (култура, филозофија, уметност, наука), разумљено у смислу стављања тога у подходајушћи диалектички креативни контекст уз помоћ "Крајњих ДИА Вероватних Методолошких Претпоставки Диалектичкога Интерактивнога Приступа". Другим речима, ови веома сложени диалектички садржаји морају се поновно размотрити у времену ДИА простор, из перспективе њихових саставних диалеката ДИА подгодајушће:


Овде се треба обратити пажња на кориштење појма - сећање (меморија памћења), који за разлику од појма - ретроспективно потсећање, обухвата диалектичке садржаје, који су били стварно доживљени у прошлости, разумљено у смислу нечије физичке (тeлeсне) присутности, негде овде на Земљи (или Сунчевом Систему), и из овога разлога њихова веродостојност и тачност се може посведочити (и проверити), како са личним исказима, тако и са (забиљеженим и снимљеним извештајима и записима, као и) исказима других учесника (сведока) ових догађаја релативно блиске прошлости. На другој страни, скривени (успавани) диалектички садржаји, који су се некада давно одиграли у неком неизвесном, подсвесном или "несвесном" (непознатом) времену ДИА простор, али који су били доживљени са ВЕОМА ДУБОКИМ ЕМОЦИЈАМА, да ли лично, или од стране далеких (генетских и) ДУХОВНИХ предака (нема живих сведока нити иза остављених писаних сведочанставаи археолошких налаза), негде унутар светова диалектика (космоса), и као такви су били утиснути и отиснути у бескрајна пространства унутарњега ДИА најунутарњије биће [нека врста (спољнега) свемира у малом: "Твоје краљевство"], могу се ЈЕДИНО РЕТРОСПЕКТИВНО ПОТСЕТИТИ и поново оживети у медиуму - разум диа ум уз помоћ (духовнога) ЕМОТИВНО - ЕМОЦИОНАЛНОГА ПРИСУСТВА.


Life-Vital Four-Triangular Star, as a Creative Upshot of the Three Basic Dialectical Principles, Aspects, Properties and Manifestations in the Time DIA Space

Животно-Витална Четверо-Троугласта Звезда, као Креативни Исход Деловања Три Основна Диалектичка Принципа, Аспекта, Својства и Испољавања у Времену ДИА Простор

Ове идеје су биле такође сугестивно предложене и од стране Платона, током његових креативних напора да образложи и дочара процес учења некога (непознатога) знања уз помоћ ретроспективнога потсећања. Укратко, у сагласности са овим приступом ретроспективном подсећању неког скривеног знања, пошто је овај диалектички (интерактивно креативни) садржај (у стању дубоког сна) већ био доживљен [и ДУБОКО утиснут и отиснут у унутарњем диа најсветије биће: "твоје царство је у теби"] ђаконом (учеником), остављени трагови овог диалектичког садржаја у времену ДИА простор

се потенцијално може пробудити, покренути и потом призвати, пренети и превести (распаковати, разшифровати, појмити и схватити смисао тога) у разуму диа ум. Имајући ово на уму, према Платону, који је био упознат у неком степену са тајнама египатског скривеног знања, а касније предавајући и поучавајући ово донесено знање у школи, коју је он основао након свог повратка у Атину, напори учитеља требају се усмерити и усредсредити на ретроспективно подсећање и оживљавање овог диалектичког садржаја у дубоком сну, уместо да га снова уче и предају, то јест, редудантно утискујући и отискујући поново у меморију ума, односно поново доживљавајућ диа утискујући и отискујући снова то у меморију времена ДИА простор помоћу ДУБОКИХ емотивних емоција.


The Concept of the Dialectical Time DIA Space versus The Concept of (Recti)linear Space and Time

Диалектички Сажето Унутaрње ДИА Најунутарњије Биће: Душа

Ови скривени (успавани) диалектички садржаји духовно утиснутога ДИА дубоко oтиснутога ВРЕМЕНА У ПРОСТОРУ [будућнoсти унутaр духa] могу сe препознати са пажљивим посматрањем графичке илустрације "Диалектичкога Креативнога Раднога Оквира за Ориентацију у Вечности Времена ДИА Бесконачност Простора", и потом из ове диалектичке перспективе бити дочарана диалектичка догађања после смрти. Виђено с тачке гледишта овога диалектичкога креативнога раднога оквира, СМРТ је била графички илустрована и престављена са сценарием у времену ДИА подходајушћу ситиацију у простору, када крст (+) није више у стању, из једнога или другога разлога, да спречава замагљивање ("стапање") времена и простора, односно саставних диалеката времена у простору (будућност и дух), и простора у времену (материја и прошлост), који се држе раздвојено од стране широког унакрста (x: широког диагоналног крста).


Смрт диа Загробни Живот:


Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa

СМРТ диа ЗАГРОБНИ ЖИВОТ, виђено из Перспективе Диалектичкога Креативнога Раднога Оквира за Ориентацију у Вечности Времена ДИА Бесконачност Простора (Клиничка ДИА Биолошка Смрт → Живот након Смрти Диалектичког Схватања Времена у Простору)


Овај описани сценарио у времену ДИА подходајушћу ситуацију у простору је познат као стање клиничке смти неког живог бића. Има много научно верификованих случајева,да је крст диа широки диагонални крст (унакрст) успео поново да успостави и опорави све или скоро све саставне делове (диалекте) овог диалектичког схватања времена ДИА простор, које је засновано на скривеном предревном знању.Успут речено, бесвесно стање неког живог бића и кома су били илустровани са изображењем крста (+) преклопљеног са унакрстом (x ⇢ +) и унакрста преклопљеног са крстом (+ ⇢ x). Но након биолошке смрти, време ДИА простор је било раздвојено на духовни (емотивно емоционални) диалект и физички (материјални) диалект, разумљено у смислу ("јурисдикционих граница и надлежности") диалеката време у простору и простор у времену. Било како било, виђено из перспективе овога концепта ретроспективнога потсећања, све остало што је било физички (материјално) запамћено и упамћено (диалект - материја) у смислу диалекта - ум унутар остављенога иза диалекта - ПРОСТОР У ВРЕМЕНУ (материја уграђена у прошлост: мртво тело) ће се једино ЕКСТЕРНО (спољно) сећати и памтити од стране њене, његове породице, родбине, пријатеља, следбеника, аутобиографа, историчара, разумљено у смислу "за сећање на ...".


Static Math reflected through Prism of the Dialectic Interactive Approach

Meтoдoлoшкo Сaoбрaжaвaњe ДИА Пoимaњe (Прaвo)линeaрнoгa Прoстoрa и Врeмeнa, рaзумљeнo KAO НEШТO ИЗВAН "НAС"

Нема никакве сумње да овај креативни садржај, везан за ретроспективно потсећање и поновно оживљавање "доживљених" диалектичких садржаја уз помоћ диалекта - емотивно емоционално присуство, као један (пред-древни "ретроспективно телепатски") приступ ка откривању новога и непознатога у времену ДИА простор у потпуности противречи "модерном" научном (методолошком) приступу, јер нема НАУЧНО утврђених тачки за орјентацију у овоме неисказиво огромноме распону ("вечности") времена ДИА ("бесконачност") простора. Наиме, по њима, да би неки креативни резултат био веродостојан и вредан истине, мора бити успешно понављан, то јест, бити проверен са понављаним експериментима, потврђен са објективистичким чињеницама, "писаним сведочанствима", археолошким налазима, и слично томе [односно, проверен са пет (научних) чула]. На другој страни, изражени диалектички садржај кроз моје утиске ДИА овога унутарњега креатора од знања (прочитај такође, као један пример, Јована - 14:9-10), превазилази далеко способности запажања ("чувствовања") са пет чула.


Успут речено, чак и животиње имају добро развијене ових пет чула (као и инстикт такође), при чему способности запажања са њиховим чулима често превазилазе одговарајућа чула људи и человечијих бића. Али упркос томе, њихове креативне способности су веома ограничене, и испод одговарајућих креативних способности СЕДМОЧУЛНИХ ЧЕЛОВЕЧАНСКИХ БИЋА, као и далеко испод способности ових пето-чулних створења. Било како било, сврха овога диалектичкога поновнога разматрања улоге ове научне пето-чулне веродостојности и проверавања изложених креативних сазнања и само-спознаја има мало шта да ради са улогом, способностима и оспособљеностима чувствовања са пет чула и њиховим (чувственим) досегом током процеса стварања новога знања, него пре би се могло рећи да то има далеко више заједничкога са шестим чулом (чуло предосећаја: интуиције) и нарочито са седмим чулом [емотивно емоционално чуло ДИА осећај себе]. Имај на уму, само они који поседују ова два человечија (духовна) чула (человечија и человечанска бића) су способни и оспособљени да се ретроспективно потсете и потенциално поново оживе ове остављене дубоко отиснуте и утиснуте отиске, сачуване унутар меморије времена ДИА простор.


Culture DIA Religion

Тeмeљнe Симулaтивнe Методолошке Пoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

ДИА

Dialectic Interactive Approach

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa

НАСУПРОТ

Static Math reflected through Prism of the Dialectic Interactive Approach

(Прaвo)линeaрни Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oрјeнтaцију у Врeмeну И Прoстoру, кao јeдaн Срасло-Разумни Фундамент за Настанак једнога Просто(раз)умнога Бића

И

Implications of the Conflict within the Simple(st) Mind

Крајњи Исход Двополарнога ДИА Бинарни Начин Размишљања унутар Праволинеарнога Простора и Времена

До сада је овај диалектички садржај био разматран уз једно релативно јако наглашавање диалеката - наука, филозофија и уметност. Поновно разматрајући то с гледишта пре-древнога приступа ка откривању непознатога у времену ДИА простор, овај диалектички садржај под креативним разматрањем би се такође требао поновно размотрити из (тро)угла диалекта - култура. Посебно, са пажљивим читањем Светих Књига и Записа може се препознати ова тематика у једном другом приступу ка "откривању непознатог". У вероисповестима Далекога Истока били су веома дубоко образложени креативно ФИЛОЗОФСКИ аспекти духовних оспособљености везано за ретроспективно потсећање на тадашње знање, На пример, у учењу Буде - "Саманнја Пхала Сутта (Samannya Phala Sutta)" је то било исказано на следећи начин:

На другој страни, у Староме и Новоме Завету и Курану, овај диалектички садржај је био испољен, и у посредној форми изражавања ["визија, реч Господова (Божија) ми је пришла" ... (Јесаја - 1:1, Јеремија - 1:4, Захарије - 1:7) и на много више непосредан начин (Мојсије - 19:3, Јов-12:22), прочитајте такође уводне речи Курана. Укратко, све се ово може сажети са следећом реченицом: "То је дух у человеку, дах Свемоћнога, што даје њој, њему разумност" (Јов-32:8). Христ проширује овај диалектички садржај даље претстављајући и тумачећи унутарње ДИА НАЈУНУТАРЊИЈЕ биће као једно Живеће (живо) Биће, које делује у њему, кроз следеће речи:


Укратко, са овим диалектичким садржајима, преузетих из Светих Књига и Записа, било је дочарано уз примену диалеката - филозофија и култура, како се могу премостити и превладати ове (удаљене) обале и границе непознатога у времену ДИА простор у познато. Или са речима овога креатора од знања, како да се превлада јаз који раздваја тебе од највећега ствараоца знања: Бога. Један предуслов за постизање тога је континуално чишћење, његовање (приступ, прихватање и одржавање: Марко - 10:15 ДИА Давид - 51:5-17), као и једно поновно духовно просветлење и просвећење овога унутарњега царства ["Цaрствo Бoжијe јe унутaр тeбe" (Лукa - 17:20-21)] ДИА једно све даље и даље јачање моћи (собственога) духа и подходајушћих духовних способности од стране тебе диа дух Божији.


Дa би сe схвaтилo тaкo нeштo, требао би се озбиљно узети у (креативно) разматрање, нaчин, нa кoји су Свeтe Kнигe и Зaписи били нaписaни и зaписaни, тo јeст, НAСТAЛИ. Сети се ДИА РЕТРОСПЕКТИВНО ПОТСЕТИ СЕ, ниједно человечије биће никада не треба дозволити свођење својих человечанских способности на ниво једне просто разумне особе (1.Мојсије – 1:28) због тога што су способности и оспособљености њиховога резоновања, капирања, духовних и (раз)умних способности засноване на два сасвим различита креативна радна оквира за орјентацију у времену "ДИА насупрот И" простора: "будућност, емотивно - емоционално присуство диа физичка ПРИСУТНОСТ, прошлост ДИА ДУХ, разум диа ум, материја" УПОРЕЂЕНО СА "прошлост ⇢ САДАШЊОСТ ⇢ будућност] И ПРОСТОРА [СРАСЛИ разум- дух, НAПУШТEНA ПРAЗНA ШУПЉИНA, материја".


Прочитајте Следећи Део овог Креативног Чланка: