Your browser does not support scripts; to use all features enable it

  Диaлeктички Интeрaктивни Приступ: Његов Meтoдoлoшки Kрeaтивни Рaдни Oквир


Смештај: BOBORAZ.COM

Табела Садржаја


Методска Примена Четири Елемента: Ватра, Вода, Ваздух, Земља

Четири Симулациона (Моделациона) Праисконска Пута која Воде ка Откривању Непознатог у Времену ДИА Простор

Четири Крајње ДИА Вероватне Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Диалектички Метод на Делу: Његови Методски Поступци и Технике

Парадигматска Смена у Начину Мишљења и Размишљања

Платон Тимофеј - Други Део: Једно Креативно Путешествије кроз Диалектичко Схватање Времена ДИА Простор


  Методска Примена Четири Елемента: Ватра, Вода, Ваздух, Земља

Dialectics of Dialectics DIA Negations of Negations

ТАЈНЕ ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА: Чeтири Примaрнe ДИA Прoтo Пaрaдигмaтскe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

ДИА

Јединство и Напрегнутост Диалектичких Противречности у Времену ДИА Простор

У овом креативном чланку представљен је Методолошки Креативни Оквир заснован на скривеном знању тајни Древних Четири Елемента. За разлику од неупућених античких грчких филозофа у ово скривено древно знање, чије се тумачење везано за стварно значење и смисао ова четири елемента (Ватра, Вода, Ваздух, Земља) темељило на гласинама ('чула-казала'), представљена методска примена ова четири елемента за решавање уочених креативних изазова у друштвеној и животној стварности помоћу диалектичке методе покренута је одгонетањем Тимеја Платона. Укратко, само је Платон, за разлику од других грчких филозофа, био инициран и упућен у основне тајне египатског скривеног знања (похађао је основну школу диалектике, сигурно). У древна времена, ова четири елемента ( ватра, вода, ваздух, земља ) кориштена су као полазна основа за формулисање методолошког креативног оквира за решавање креативних изазова непознатог у времену ДИА простор. Укратко, њихова урођена способност међусобног стварања и обнављања кориштена је у креативне сврхе уграђивањем овог њиховог симболичког значења и улоге

 • [а не њихових уочених дословних испољавања у животној стварности, као што су то радили неупућени антички грчки филозофи у ово скривено древно знање]

у овај методолошки креативни оквир за стварање нових знања или за обнављање постојећег. Према Платону: „Ова четири елемента преносе један другом, како се чини, у непрекидном кругу (циклусу: спирали) дар рођења (једни другима)“. Другим речима, диалектичком интеракцијом диалеката ватра [сунце (сунчеви зраци)], вода (облак), ваздух (ветар) и земља (клизиште земље) у времену ДИА простору, где сунчева светлост, облак, ветар и лава ерупције или xклизиште земље симболизује њихова динамичка својства, ова четири елемента се обнављају и испољавају у одговарајућим диалектичким видовима, јер прожимају и чине саставни део један другог.


Концепция Живущего Бoгa

ЧЕТВЕРО-ТРОГЛАСТА ЗВЕЗДА: Потенциално РЕГЕНЕРАТИВНО Способна Звезда, речима Платона

Диалектический Интерактивный Подход: Три Основных Диалектических Принципа, Аспекта, Свойства и Проявления во Времени ДИA Пространство

Овај Темељни План, заснован на Четири Елемента ове Четверо-Троугласте Звезде, је овековечен са градњом Кеопсове Пирамиде у Египту

У диалектичком интерактивном приступу, који се заправо заснива на овом оживљеном скривеном знању, ова четири диалекта су уграђена у овај методолошки приступ као његове примарне ДИА прото-диалектичке парадигматске методолошке претпоставке („парадигматске методолошке претпоставке“). Да се скрати ова дуга прича, ово обележје древних елемената-земља, ватра, вода, ваздух, након што је иницирана њихова диалектичка међуигра сваког са сваким, разумљено у симболичком смислу њихове урођене оспособљености преношења један другом дара рађања, је била искориштена за развијање пригодних методских поступака и техника овога диалектичког метода. Потом је овај диалектички метод примењен за методолошко праћење, разматрање и преиспитивање одговарајућих започетих креативно-интерактивних процеса стварања знања, резултат чега је рађање новог знања, или обнова постојећег знања. Поред овога, користећи ова четири елемента, настанак новог знања, као и одговарајуће испреплетене диалектичке процесе који су саставни део овог креативног изазова времена, у времену ДИА простор, је много лакше разумети и пратити.


Обратите пажњу да се диалектичка интеракција ова четири предревна елемента, схваћена у СИМБОЛИЧКОМ значењу, одвија унутар сликовитог и ЖИВОПИСНОГ правоугаоника (квадрата) чија је слика отиснута и утиснута у скицу и тлоцрт (Куфуове) Кеопсове пирамиде. Укратко, за формулисање поменутог методолошког креативног оквира, правоугаоник или квадрат подељени су дијагоналним крстом (X: попречно) у четири троугла, у која су потом смештена ова четири предревна диалекта ( ватра, вода, ваздух , земља ). Потом су подходајушће комбинације ова четири елемента кориштене за симболичко представљање креативног изазова у времену ДИА простор. Другим речима, кориштени су за методолошку формулацију идентификованог проблема [креативног изазова у ​​времену ДИА простору] преуређујући овај квартет у тријаду ватре, воде, и ваздуха ДИА њихово јединство и једност (1 - елемент-земља: предмет под креативним разматрањем). У зависности од тога колико су ваљано у диалектичком оквиру за орјентацију у вечности времена ДИА бесконачност простора били распоређени у овој методолошкој тријади у складу са њиховим заједничким квалитетима или карактеристикама, резултираће различитим интерпретацијама диалектичког садржаја под креативним разматрањем (различити креативни исходи). Више о овој теми биће речи касније.


  ЧЕТИРИ СИМУЛАЦИОНА (МОДЕЛАЦИОНА) ПРАИСКОНСКА ПУТА КОЈА ВОДЕ КА ОТКРИВАЊУ НЕПОЗНАТОГ У ВРЕМЕНУ ДИА ПРОСТОР


Диалектички Креативни Радни Оквир за Орјентацију у Времену ДИА Простор

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa
Извoр: Предлог Докторске Дисертације, Пословни Факултет Копенхаген, Данска: "Нeтмoд - Стрaтeгијa зa 21-ви Вeк - Диaлeктички Интeрaктивни Приступ, Joвaнoвић, 1999"

На основу остављених трагова и отисака овог диалектичког садржаја у времену ДИА простор, четири праисконска пута и начина која воде до откривања непознатог у времену ДИА простор, могу се превести и изказати користећи савремени језик као креативно-интерактивни диалекти ФИЛОЗОФИЈЕ, КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И НАУКЕ, [ПРОЧИТАЈТЕ: „Култура ДИА Религија“]]. Након што су ова четири елемента ( ватра, вода, ваздух, земља ) смештена унутар овог методолошког радног оквира диалектичког креативног оквира за орјентацију у вечности времена ДИА бесконачност простора, омеђена диагоналним крстом (X), „четири фундаменталне симулационе методолошке (филозофске, културне, уметничке и научне) поставке“ овог диалектичког интерактивног садржаја под креативним разматрањем су постављење у његова четири правоугаоника раздвојена крстом (+), као некој врсти диалектичког међуслоја овог методолошког креативног оквира. На овај начин, постављањем ова четири стварна диалектичка садржаја у овај апстрактни методолошки креативни радни оквир су додатно пренапрегнуте диалектичке напетости међу и између ова четири елемента ( ватра, вода, ваздух, земља ) веома склона интерактивно-креативној промени њихових постојећих форми у неки други вид њиховог међусобног испољавања. Или исказано то на методолошки начин, додавањем четири додатна диалекта [култура, уметност, филозофија, наука], овај методолошки креативни оквир је спреман за покретање мноштва интерактивно-креативних диалектичких процеса (диа-процеса), односно за прелажење и претварање ових диалеката у различите облике звездастих фигура (звезда), које сликовито представљају конкретне светове диалектика, приказане у различитим фазама диалектичког развоја. Као резултат свега овога, представљени диалектички интерактивни приступ представља јединствени методолошки приступ, управо због свог сликовитог језичког приступа, који омогућава да се овај врло сложен методолошки садржај релативно брзо усвоји и разуме, без употребе превише пратећих речи. Другим речима, ова четири елемента коришћена су као нека врста лингвистичког „пиктографског писма“ за један напредни начин КРЕАТИВНО ИНТЕРАКТИВНЕ комуникације у ВРЕМЕНУ [будућност, емотивно емоционално присуство диа физичка присутност, прошлост] ДИА ПРОСТОР [дух, разум диа ум, материја] током започетог диа-процеса стварања знања.


Culture DIA Religion

Тeмeљнe Симулaтивнe Пoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Следећи основне принципе овог предревног приступа, диалектички интерактивни садржај који се разматра, био би подељен, сажет и распоређен у четири креативна диалекта у складу са њиховим заједничким филозофским, културним, уметничким и научним особеностима, својствима или атрибутима, класификовањем и смештањем њих у ова четири симулативна модула. Након тога, овај креативни диалектички садржај додатно би се разматрао у времену ДИА простору из ова четири угла филозофије, културе, уметности, науке, схваћено у смислу међусобне диалектичке контрадикције, као и прегруписавањем и поновним класификовањем по потреби диалектичког садржаја ова четири стваралачка диалекта предмета под креативним разматрањем, вођено оспособљеношћу ствараоца да оствари задати циљ, извлачећи на тај начин (интерактивно креативне) капи знања како би их уградио у креативни резултат диалектичког садржаја који се разматра. Из тог разлога, у диалектичком интерактивном приступу, заснованом на овом оживљеном скривеном знању, ова четири креативна модула представљају четири ФУНДАМЕНТАЛНЕ СИМУЛАТИВНЕ методолошке претпоставке („позадинске симулативне претпоставке“) овог методолошког приступа. Другим речима, током процеса стварања знања, ова четири симулативна модула [култура, уметност, филозофија, наука] коришћена су за преиспитивање и симулацију различитих креативних сценарија у времену ДИА одговарајућу ситуацију у разматраном опсегу простора [ дух, разум диа ум, материја].


Culture DIA Religion

Извoр: "Oтисци ДИA Утисци Диaлeктикe у Врeмeну ДИA Прoстoр - Meтoдoлoгијa зa Kрeирaњe Знaњa, Joвaнoвић, 2001"

Укратко, закључујући овај започети диалектички процес, један много шири методолошки радни оквир за стваралачку орјентацију у вечности времена ДИА бесконачност простора светова диалектика је разрађен, образложен и поновно уведен у примену, укључујући такође и потенциално веома корисну УЛОГУ уметности, филозофије и културе, разумљено у смислу њихог свеукупног примењивања у креативне сврхе, уместо појединачне соло-примене сваке од њих у "ИЛИ-ИЛИ" смислу током процеса стварања знања. Другим речима, целокупно акумулирано знање у прошлости унутар области културе, филозофије, уметности, и науке може се поново искористити диалектички противречећи и супростављајући их једну с другом у ВРЕМЕНУ ДИА ПРОСТОР користећи претходно демонстриране методске поступке. Ова метод је веома користан, нарочито када се ради о таквим страним, мистериозним и непознатим диалектичким садржајима, због тога што (добро познато) културно благо човечанства обезбеђује потребну (сувише занемарену) мудрост прохујалих времена (диалект - прошлост), као и претходно поменуте способности ЧЕЛОВЕЧАНСКИХ БИЋА (ове већ далеке прошлости) да ретроспективно се потсете и поновно оживе утиснуте и отиснуте трагове већ заборављених мисли у сећању и меморији времена ДИА простор. На другој страни, лингвистички диалекти уметности и филозофије пружају неопходну ЕЛАСТИЧНОСТ током процеса стварања (новога) знања, упоређено са крутошћу савремених научних (методолошких) приступа, што је такође неопходно током креативнога гањања таквих једних имагитивних, нејасних и магловитих мета и циљева. Имај при томе на уму, да нема никаквих НАУЧНО утврђених тачки (писаних извора, археолошких налазишта и томе слично) у овим бескрајним креативним пространствима за лакше орјентисање у овој (унутарњој) вечности времена ДИА бесконачност простора светова диалектика.


  ЧЕТИРИ КРАЈЊЕ ДИА ВЕРОВАТНЕ МЕТОДОЛОШКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У ВРЕМЕНУ ДИА ПРОСТОР


The Methodological Creative Framework

Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Ова четири методска диалекта овог представљеног диалектичког метода заснивају се на постулатима диалектичког креативног оквира за оријентацију у вечности времена ДИА бесконачност простора, омогућавајући креативна путовања унутар њега док се не достигну крајње границе разматраног креативног изазова времена у простору (дух у будућности ) ДИА простор у времену (материја уграђена у прошлост), схваћено у смислу стваралачког путовања ИЗА И ИЗВАН уоченог креативног изазова предмета под креативним разматрањем у медиуму времена (емотивно емоционално присуство диа телесна присутност) ДИА одговарајући просторни медиј ( разум диа ум). ПРОЧИТАЈТЕ, „Диалектички Интерактивни Приступ: Диалектичко схватање времена ДИА простор“. Ове крајње методолошке претпоставке су од пресудне важности за проналажење успешног решења разматраног креативног изазова у времену ДИА простор, па се из тог разлога називају и вероватним претпоставкама, јер се креативни резултат такође непрестано разматра и преиспитује с гледишта здравог разума (и смисла). Другим речима, оне у интеракцији са три основна диалектичка принципа, аспекта, својства и испољавања времена ДИА простор, нарочито у садејству са другим основним диалектичким принципом, одређују шта ће вероватно бити крајњи исход започетих диа-процеса у времену ДИА простор. У диалектичком интерактивном методолошком приступу, ова четири диалекта су дефинисана на следећи начин:

 • Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe, рaзумљeнo у смислу Духa ДИA (Рaз)ум,
 • Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe, рaзумљeнo у смислу Maтeријe ДИA (Рaз)ум,
 • Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe, рaзумљeнo у смислу Будућнoсти ДИA Емотивно Емоционално Креативно Присуствo,
 • Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Culture DIA Religion

Извoр: "Oтисци ДИA Утисци Диaлeктикe у Врeмeну ДИA Прoстoр - Meтoдoлoгијa зa Kрeирaњe Знaњa, Joвaнoвић, 2001"

Сa слeдeћoм илустрaцијoм јe прeстaвљeнo крeaтивнo дeлo: "Нeтмoд - Стрaтeгијa зa 21-вo Стoлeћe - Диaлeктички Интeрaктивни Приступ", (Joвaнoвић, 1999), виђено из перспеkтиве овог диалектичког метода, разумљено у смислу примене претходно објашњеног методолошког креативног оквира и његових основних принципа. У овој потенцијалној Докторској Дисертацији на Пословном Факултету у Копенхагену, Данска (године, 1999), нити је било помињања Бога, цитата из Светих Књига и Записа, нити су биле критиковане њихове (креативне) слободе, успостављени систем нациократије заснован на 'природном одабирању'..... Једини конкретни појам или абстрактни појам који боде очи је кориштење диалекта-ДУХ у редефиницији постојећег схватања времена и простора. Овај диалектички начин схватања времена ДИА простор у пуном сагласју са овим методолошким приступом (диалектичким интерактивним приступом), у ствари, допуњује и употпуњује Њутново и Ајнштајново разумевање простора и времена. ПРОЧИТАЈТЕ: Диалектичка Концепција Времена ДИА Простор. Али чини се да је и ово било сувише зa oндaшњe члaнoвe нaучнoгa кoмитeтa зa oдaбирaњe кoмпeтeнтних (идeoлoшки пoдoбних) кaндидaтa да одбију ову потенцијалну докторску дисертацију. За један дубљи увид у ово већ далеко време ДИА простор, ПРОЧИТАЈТЕ: Увoд y Диaлeктички Интeрaктивни Приступ.

 • Кад би ме неко упитао, шта је знање, мој кратки одговор би био, реч је о ДУХУ, (РАЗ)УМУ, МАТЕРИЈИ креативно-дијалектички синтетизованом, и потом смештено у право време (Јовановић, 1999). Пошто правовремена одлука или процена [тајминг: када нешто треба урадити, створити, или ставити на располагање другима] зависи од нивоа достигнутог развоја свести житеља у том друштвеном, филозофском, културном, уметничком и научном окружењу, које је увијек у складу са односом између добра и зла у том конкретном друштву, испољено препознатљивом человечијом грижом САВЕСТИ, овај креатор од знања даје предност стеченој мудрости над створеним знањем. Укратко,увек се одреци привременог у корист нечега дуготрајнијег. Другум речима, знање поседује релативно краткотрајну силину и снагу у неком конкретном распону времена ДИА пригодни опсег простора (копија), док мудрост црпи своју снагу и моћ из небеских извора вечности ДИА бесконачности (вечни узор модел). За више информација, ПРОЧИТАЈТЕ: Загонетна Слагалица Времена и Простора: У Мудрости је Скривена Стварна Моћ.

На другој страни, пишући креативно дело "Oтисци ДИA Утисци Диaлeктикe у Врeмeну ДИA Прoстoр - Meтoдoлoгијa зa Kрeирaњe Знaњa" (године, 2001) нијe билo "нaучних" окова (oгрaничeњa), тo јeст, ово креативно дело нијe билo писaнo зa нeку нaучну институцију, што захтева испуњавање крутих научних захтевa уместо креативних. За додатне информације у вези са овим начином стварање знања, прочитајте креативни чланак: Орјентири Диалектичког Креативно Интерактивног Начина Стварања Знања.


Након овог силаска са главне теме предмета који се креативно разматра, дошао је прави тренутак да се покаже како се Темељне Симулативне Поставке Диалектичкога Интерактивнога Приступа могу применити за решавање креативних изазова развијања једног пословног модела (нетмодални менаџмент модел), који је био главна тема под стваралачким разматрањем у горе поменутом креативном делу. Укратко, овај диалектички садржај под креативним разматрањем био је подељен и распоређен у четири креативна диалекта у складу са њиховим заједничким филозофским, културним, уметничким и научним особеностима, својствима или атрибутима, класификовањем и смештањем њих у ова четири симулативна модула. Резултат овог методског поступка била су четири нет-модула: Релациони Нет-модул, Позициони Нет-модул, Структурни Нет-модул, и Нет-модул Иницираних Процеса. Као што ће то бити показано у следећем делу овог креативног чланка, полазна тачка у увом развијеном диалектичком методу је формирање диалектичке тријаде од 3 сродна кључна појма предмета под творчеvским разматрањем,

 • сама суштина креативног изазова разматране реалности (градње мреже (омрежавање, у овом конкретном случају) његово сажимање и изражавање у три речи.
 • Будући да је развијање Нетмодалног Менаџмент Модела било засновано на примени мрежног приступа (Хааканссон & Јохансон, 1986), чији главни постулати су актери, активности и ресурси, ово знатно олакшава да се одреде и установе КЉУЧНИ-АКТЕРИ са одговарајућим КЉУЧНИМ-АКТИВНОСТИМА и КЉУЧНИМ-РЕСУРСИМА за грађење кључних-релација, које су главни градивни блок разматраног и симулираног Релационог Нет-модула (Мрежног модула).
 • На сличан начин су била формулисана и остала три симулативна модула применом Темељних Симулативних Поставки у креативном садејству са Крајњим ДИА Вероватним Претпоставкама Диалектичкога Интерактивнога Приступа користећи твоје способности расуђивања у смислу примене здравог разума и смисла.

Потом је овај креативни диалектички садржај био додатно разматран у времену ДИА простор из сва четири угла филозофије, културе, уметности, и науке, прегруписавањем и поновним класификовањем диалектичког садржаја ова четири мрежна-модула по потреби. Више о овоме ће бити речено касније након комплетирања овог методолошког креативног оквира са преосталим методским поступцима и техникама овог примењеног диалектичког метода.


  ДИАЛЕКТИЧКИ МЕТОД НА ДЕЛУ: ЊЕГОВИ МЕТОДСКИ ПОСТУПЦИ И ТЕХНИКЕ


Dialectics of Dialectics DIA Negations of Negations

Jeдинствo и Нaпрeгнутoст Диaлeктичких Тeнзијa (Супрoтнoсти, Koнтрaдикцијa) у Врeмeну ДИA Прoстoр

ДИА

Чeтири Примaрнe ДИA Прoтo Пaрaдигмaтскe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Диалектички резимирајући овај методолошки креативно интерактивни садржај, вреди нагласити да применом овог претходно формулисаног методолошко креативног радног оквира међусобног деловања (интерплеја) свих његових саставних диалеката, укључујући и његове крајње (вероватне) претпоставке и фундаменталне симулативне методолошке поставке, схваћено у смислу ваљаног дозирања примарних ДИА прото-диалектичких парадигматских претпоставки у времену ДИА простор, могу се успешно решити уочени креативни изазови времена, у времену ДИА простору. Другим речима, овај веома сложени креативни изазов, у методолошком смислу такођер, може се једино постићи и остваритии креативно нападајући овај стваралачки изазов (идентификовани и формулисани проблем) без одустајања са становишта сваког од ових диалеката, како одвојено тако и у састављеном од њих тиму [наизменичним удруживањем ових диалеката] користећи све расположиве, као и креативно доступне методске поступке и технике. Али ако из ове нерешиве креативне петље без ваљаног излаза нисте успели да извучете и знање и стечену спознају, покушајте да на другачији начин поставите симулативне методолошке диалекте, користећи сазнање и искуство које сте управо стекли на овом неуспелом креативном путовању укључујући и даљи развој и побољшање ових методских поступака и техника диалектичког интерактивног приступа [претварајући креативно доступне методске поступке и технике у расположиве].


Како се то може постићи применом методских поступака и техника диалектичког интерактивног приступа? Једноставно применом Четири примарне ДИА прото-парадигматске претпоставке диалектичког интерактивног приступа за решавање идентификованог проблема или креативног изазова друштвене, пословне, и животне стварности: Ватра, Вода, Ваздух, Земља. Идентификовани проблем или креативни изазов који је под стваралачким разматрањем ОБИЧНО је асоциран, повезан и симболички представљен древним елементом-земља. Другим речима, у овом методолошком контексту, елемент-земља је кориштен као један симбол и креативни диалект, који у ствари представља континуирано тестирање и проверавање твог креативног исхода у одређеном конкретном (земаљском) сценарију у времену ДИА одговарајућу ситуацију у простору, то јест, његову изводљивост. Да би се детаљније описао, објаснио и разрадио идентификовани проблем или креативни изазов стварности, користе се три (3) сродна кључна појма распоређивањем, класификовањем и удруживањем њих у тријаду у складу са њиховим заједничким квалитетима и карактеристикама. Као следећи корак овог методског поступка диалектичког интерактивног приступа, овој диалектичкој тријади од 3 сродна кључна појма треба доделити најприкладнији симболички елемент ове методске тријаде која се састоји од ватре, воде, и ваздуха.


На тај начин је предмет под креативним разматрањем методолошки формулисан и спреман за одражавање овог диалектичког садржаја кроз призму претходно разрађеног методолошког креативног оквира диалектичког интерактивног приступа. Будући да ова древна четири елемента ( ватра, земља, ваздух, вода ) такође представљају први основни диалектички принцип, својство и манифестацију времена, у времену ДИА простору, диалектичка интеракција ова четири међусобно повезана елемента, то јест, диалектичка интеракција одговарајуће диалектичке тријаде три (3) сродне кључне речи ДИА идентификовани проблем предмета под креативним разматрањем (1 - елемент ЗЕМЉА) је спремна започети једно даље свођење и диалектичко сажимање диалектичког квартета (4 ) ове тријаде (3) од три диалекта у један (1) диалект, користећи ваше креативне способности разликовања добрих од лоших (злих) избора и креативних путева како би се на најбољи начин решио идентификовани проблем или креативни изазов под креативним разматрањем. Успут речено, ово испољавање „квартета“ [три (3) ДИА један (1)] присутно је свуда у овом детаљно разрађеном и представљеном методолошком креативном радном оквиру диалектичког интерактивног приступа што знатно олакшава примену овог диалектичког метода током решавања разних креативних изазова времена, у времену ДИА простор.

 • На пример, пажљиво погледајте графичку илустрацију три (3) основна диалектичка принципа, аспекта, својства и испољавања ДИА први (1') основни диалектички принцип, аспект, својство и манифестација исказана на једном новом нивоу времена ДИА простора, обраћајући посебну пажњу на ДРУГИ основни диалектички принцип, аспект, својство и испољавање у времену ДИА простор. У ствари, његове две врсте осмокраких звезда ДИА паралелограм наспрам дванаестокраке звезде, могу се сматратикао „два“ диалектичка принципа спојена у један принцип, где креативни исход првог дела овог основног диалектичког принципа условљава други његов део, односно да ли ће његов коначни резултат бити дванаестокрака звезда или паралелограм. Другим речима, три основна диалектичка принципа такође могу бити преуређена редефинисањем другог основног диалектичког принципа, као „квартет“ [три (3) диалектичкa принципа ДИА један (1) креативни исход у времену ДИА простору].
 • Сличан случај је са диалектичким креативним оквиром за орјентацију у вечности времена ДИА бесконачност простора. Спајањем унутар мега-диалекта време ("димензија"), диалект-емотивно-емоционално присуство диа физичку присустност (медијум времена) и унутар мега-диалекта простор ("димензија"), диалект-разум диа ум (просторни медијум) у Медијум Времена ДИА Простора, поново је уочљив „квартет“ [три (3-диалекта: Време у Простору, Медијум Времена ДИА Простор, Простор у Времену) ДИА њихово јединство и једност (1)].
 • Исто важи и за главни метод диалектичког интерактивног приступа, који такође представља „квартет“ тезе, антитезе, синтезе (3 диалекта) ДИА обновљену тезу .... привремени закључак [1 - њихов креативни исход на овом новом нивоу разматраног времена ДИА простора].
 • Поред овога, саставни диалекти Диалектике Диалектика ДИА Негације Негација су такође организовани као „квартет“ три (3) диалекта ДИА један (1).
 • Сада одрази своје стечене утиске овог претходно изказаног диалектичког садржаја кроз призму Примарног Закона Диалектике. Надам се да сада можеш дочарати себи величанствену слику овог методолошког диалектичког интерактивног приступа.

Без сумње, формулисање, објашњење и разрада идентификованог проблема или креативног изазова разматране стварности, схваћено у смислу одређивања и избора три сродна кључна појма (формирање тријаде) у складу са њиховим заједничким квалитетима или карактеристикама нису тако лак задатак. Једна од могућности је проширење ове диалектичке тријаде укључивањем још сродних појмова. Али ту је квака јер на самом крају морате сажети овај проширени диалектички садржај, схваћено у смислу вашег (привременог) закључка теме која се разматра. И што је укључено више диалеката, то је сложеније и теже сумирати, премостити и сажети овај диалектички садржај у смислу мноштва теза-антитеза у диалектичке синтезе диа обновљене тезе .... све док се не постигне привремени закључак] . Из овог разлога, бољи методолошки приступ је диалектички сажети и свести овај проширени диалектички садржај креативно разматраних кључних појмова на "квартет" диалектичке триаде састојећи се од три кључна појма (3) ДИА њихово јединство и једност (1) диалектичког садржаја под креативним разматрањем, и потом применити претходно разрађени методолошки креативни радни оквир користећи овај диалектички метод.

 • У горе поменутом креативном делу стварања Нетмодалног Менаџмент Модела, креативни изазов грађења мреже био је инициран развојем четири мрежна модула: Релациони Нет-модул, Позициони Нет-модул, Структурни Нет-модул, и Нет-модул Иницираних Процеса. Да би се формирала диалектичка тријада од 3 кључна појма, из суштине сваког од ових мрежних модула, њихови шири концептуални појмови се могу назрети и извући из овог већ суженог контекста као релације, позиције, структуре и процеси (прочитајте такође Еастон, 1992).
 • Са даљим креативним разматрањем и диалектичким цеђењем и сажимањем ових ширих концептуалних појмова, појављује се лагано сама-суштина сваког од њих: поверење, снага и сила (као и расподела ове моћи), успостављени ( заједнички) интереси, и (створено) знање и стечено искуство, разумљено у смислу њихове међузависности, а не узето и разматрано појединачно. Другим речима, они су диалектички међусобно повезани један с другим, условљавајући постојање сваког од њих.
 • На пример, иако грађење и одржавање сваке релације захтева и упетљава сваког од ових кључних појмова, кључни појам ПОВЕРЕЊЕ је био изабран као најрелевантнији. Укратко, (међу)зависност, разумљена у смислу узајамног садејства, је знак да ови одабрани кључни појмови имају дељене квалитете или карактеристике, као и да су блиско повезани једни с другим.
 • Елиминишући (створено) знање и стечено искуство [суштина решеног креативног изазова: елемент-земља], тријада кључних појмова састојећи се из поверења, снаге и силе (моћ), и интереса је коначно формулисана и формирана.

Други креативни изазов (проблем) је доделити најприкладнији симболички елемент методске тријаде која се састоји од Ватре, Воде, и Ваздуха овој диалектичкој тријади од 3 сродна кључна појма како би се међусобно правилно подударали, као и да буду у хармонији једни с другима.

 • Током развијања Нетмод (Стратегије) користећи Нетмодални Менаџмент Модел (предмет разматрања), чији главни креативни изазов је развој његова четири нет-модула за континуелно тестирање и проверавање, да ли је твој креативни исход (нетмод стратегија) у пуном сагласју са пословном стварношћу (његова изводљивост и спроводљивост). Из овог разлога, овом диалектичком садржају је додељен древни елемент-земља.
 • На другој страни, придруживање најпригоднијег симболског елемента ове методске тријаде састојећи се из Ватре, Воде, Ваздуха диалектичкој тријади Поверење, Снага и Сила, Интереси зависи од изабраног начина остварења постављеног циља.
 • На пример, у сценарију у времену ДИА способност стварања такве једне ситуације у простору, ако ви намеравате да спроведете постављени циљ успостављања поверења у створеној мрежи (актер-нет) користећи кључни појам снага, сила и моћ да би додатно утврдили успостављене и уграђене интересе ("играње са ватром") у актер-мрежи или у глобалној мрежи, елемент-ватра треба бити додељен кључном појму успостављени интереси [даље јачање успостављене структуре: структурни нет-модул]. Пошто кључни појам снага, сила и моћ [тренутно снажна и силна позиција у мрежи: позициони нет-модул], у овом креативно разматраном случају био употребљен (или злоупотребљен) као посредник или наговјесник (силе), елемент-вода је придружен кључном појму снага, сила, и моћ. Кључном појму поверење у овом случају [веома слаби међусобни односи у успостављеној (глобалној) мрежи због недостатка поверења у њој: релациони нет-модул] био је придружен елемент-ваздух. Уосталом, ово је омиљена кориштена опција у креираном свету нациократских друштвених поредака.
 • У случају да је елемент-вода био придружен кључном појму поверење да би посредовао између кључних појмова снага и сила (елемент-ватра), и успостављених интереса у створеној актер-нет (или у створеној глобалној мрежи) додељивањем елемент-ваздух кључном појму Интереси, твој креативни резултат ће бити представљен и интерпретиран на један другачији начин. Поготову, ако прошириш кључни-појам снага и сила укључујићи и концепт улоге расподеле снаге и силе у креираној мрежи, и да прошириш кључни-појам успостављени интереси укључивањем концепта улоге заједничких (општих) интереса у успостављеној мрежи, твој стваралачки резултат ће бити представљен и интерпретиран на један нови начин. Али имај у виду, што се више ови кључни појмови прошире, то је сложеније и теже сумирати, премостити, и сажети твој диалектички садржај под креативним разматрањем и преиспитивањем.
 • Надам се да сте запазили да је елемент-ватра био придружен најварљивијем, најпроблематичнијем или самог себе-заварљивим кључним појмом формиране диалектичке тријаде ["играња са ватром" или кориштења "ватре" у неку корисну сврху....] за успешно остварење постављеног циља или циљева примењујући ваш (посебни или специфични) начин и методолошки приступ да спроведете то у животну (пословну) реалност.
 • Надам се да сте такође разумели главне поруке овог диалектичког метода, као и суштину овог методолошког приступа. За увежбавање, покушај распоредити ова три кључна појма на други начин користећи стечено знање применом овог диалектичког метода.

Ова стваралачка међуигра саставних диалеката формиране диалектичке тријаде кључних појмова са методском тријадом ватре, воде, и ваздуха била је континуирано праћена, разумљено у смислу сагласја творческог резултата [предмета који се разматра (елемент-ЗЕМЉА] са захтевима разматране реалности (његова изводљивост). Другим речима, креативни резултат је био разматран и преиспитиван с тачке гледишта Темељних Симулативних Поставки у креативној интеракцији са Крајњим ДИА Вероватним Претпоставкама Диалектичког Интерактивног Приступа користећи твоје способности расуђивања у смислу примене здравог разума и смисла:

 • Интенционалити пословних актера ДИА њихово узајамно поверење, разумљено у смислу духа диа (раз)ум (Релациони Мрежни-модул);
 • Интенционалити пословних актера ДИА њихову снагу и моћ (укључујући и њену расподелу), разумљено у смислу материје диа (раз)ум (Позициони Мрежни-модул);
 • Интенционалити пословних актера ДИА њихове успостављене интересе [укључујући и њихове заједничке интересе], схваћено у смислу прошлости диа њихову активну, творческу и физичку присутност (Структурни Мрежни-модул);
 • Интенционалити пословних актера ДИА њихово створено знање, разумљено у смислу будућности диа емотивно емоционално присуство (Мрежни-модул Иницираних Стваралачких Процеса);
 • Интенционалити је у овом контексту кориштен у смислу њихове способност да створе ову реалност примењујући креирани Нетмод [Стратегију (кроз овај начин омрежавања)] да би њихови снови постали стварност. Укратко, примена овог нетмодалног приступа подсећа више на сликара-живописца (Нетмоде-Стратега) заузетог са континуираним поновним сликањем и побољшањем његове слике пословне реалности: Стара Слика Мреже ДИА једна Нова Слика ове Мреже (актера) ДИА њена Новија Слика ДИА.....
 • Имај на уму, Нетмодални Менаџмент Модел је био развијен користећи једну побољшану верзију Мрежног Приступа: Нетмодални Методолошки Приступ. На другој страни, методолошко поновно разматрање моје магистарске тезе у овом креативном чланку је било урађено с тачке гледишта диалектичког интерактивног приступа, то јест, након што сам начинио парадигматску смену у начину мишљења и размишљања: примена мрежног методолошког приступа → нетмодалног методолошког приступа ◄▲► диалектичког методолошког приступа за решавање стваралачких изазова разматране (пословне) реалности. Другим речима, ово је како би методолошки креативни оквир мог одбијеног предлога докторске дисертације могао да изгледа у стварној докторској дисертацији.

Укратко, креативни садржај ова четири Мрежна-Модула је прегруписаван и снова класификован по потреби, као и да су сви ови стваралачки диалекти били прилагођавани и штимовани у складу са овим начињеним изменама и променама. Са претходно образложеним диалектичким садржајем је било такође демонстрирано, како диалектичка тријада кључних појмова у креативној (творческој) интеракцији са методском тријадом ватре, воде, ваздуха се може применити за решавање разних творческих изазова разматране реалности. Такођер је било показано, како прераспоређивањем њихових саставних диалеката се може преусмерити и променити креативни садржај иницираних диа-процеса.


  ПАРАДИГМАТСКА СМЕНА У НАЧИНУ МИШЉЕЊА И РАЗМИШЉАЊА


Dialectics of Dialectics DIA Negations of Negations

Чeтири Примaрнe ДИA Прoтo Пaрaдигмaтскe Meтoдoлoшкe Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

ДИА

Dialectical Creative Framework for Orientation in the Eternity of Times DIA Infinity of Spaces

Диaлeктички Kрeaтивни Рaдни Oквир зa Oриeнтaцију у Вeчнoсти Врeмeнa ДИA Бeскoнaчнoст Прoстoрa

ДИА

Culture DIA Religion

Тeмeљнe Симулaтивнe Пoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

ДИА

Kрaјњe диа Вeрoвaтнe Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Понекад је неопходно начинити парадигматску смену у начину мишљења и размишљања [променити и поставити снова другачији начин размишљања: направити помак у мишљењу и начину размишљања], без обзира колико непријатно и тешко било ослобађање од навикнутог (усвојеног) начина размишљања. Али за успешно постизање постављеног (методолошког) циља морају се користити сва расположива диа креативно доступна средства. На крају крајева, из овог разлога и постоје ове четири примарне ДИА прото ПАРАДИГМАТСКЕ методолошке претпоставке, омогућавајући вам „загревање, хлађење, влажење, заливање, сушење, разређивање, направити их чврстим, обликовати их “, ....., односно симболички да радите све што желите како бисте пронашли креативно решење теме која се разматра. И управо због ових специфичних својстава, оне заузимају овај поштовани прото ДИА примарни положај у представљеном диалектичком интерактивном приступу. Другим речима, ова четири прадавна елемента ( ватра, вода, ваздух, земља ) су његови методолошки стубови. Парадигматски помак у начину размишљања понекад мора да се уради, чак и ако то захтева не кориштење древног елемента-земље за континуирано тестирање и проверавање твог креативног исхода у конкретном (земаљском) сценарију у времену ДИА подходајушћу ситуацију у простору, него у небеском или измишљеном [писање научно-фантазиског романа], на пример. Имајте на уму да овај приступ знатно усложњава проналажење решења предмета под креативним разматрањем.


У складу са основним принципима овог предревног знања, схваћеног у смислу мудрости (диалектике), ако поставите тврђу супстанцу (диалект), као што је то „земља (клизиште земље)“ или неку мање тврду супстанцу, као што је то методски диалекат „вода (облак)“ у креативном правоугаоном модулу, резервисаном за симболичко исказани диалект-дух унутар мегадиалекта простор („димензија“) и унутар правоугаоног модула „будућност“ мегадиалекта-време, и мекше супстанце (диалекте), као што су то методски диалекти „ватра (сунчеви зраци)“ и „ваздух (ветар)“, у просторном креативном правоугаоном модулу резервисаном за „материју“ и у креативном правоугаоном модулу "прошлост" унутар мегадиалеката време ("димензија"), након поновног предузимања креативних путовања, с времена на време, унутар ове констелације примарних ДИА протодиалектичких парадигматских претпоставки,

 • [потсети се, у диалектичком интерактивном приступу, са ова четири примарна ДИА прото диалекта, такође је представљен први основни диалектички принцип, својство и испољавање њих у времену ДИА простор],


креативни исход, резултат, дело ... биће реинтерпретирани и представљени на нови начин. Укратко, можда бисте управо то требали учинити да бисте на овај методолошки начин задовољили постављене креативне циљеве. Из овог диалектичког садржаја лако је закључити да имате слободу да користите сва расположива ДИА креативно доступна методолошка средства овог диалектичког интерактивног приступа.


Или сте већ поставили своје примарне ДИА-прото методолошке претпоставке па је то и разлог неуспешног превазилажења креативног изазова времена, у времену ДИА простору. Поред овога, покушајте да прилагодите овај диалектички метод, користећи његово фино подешавање, схваћено у смислу замене диалектичког међуслоја (можда и њихових положаја), да би се боље уклопиле фундаменталне симулативне методолошке ( филозофске, културне, уметничке и научне) претпоставке диалектичког интерактивног приступа, у оквиру симулативних модула и креативних диалеката овог методолошког креативног радног оквира за решавање креативних изазова времена, у времену ДИА простор. Сврха ове промене постојећег начина размишљања је постизање још квалитетнијег креативног резултата, као коначног креативног исхода предузетих стваралачких путовања у оквиру овог обновљеног и редефинисаног диалектичког методолошког креативног оквира. У сваком случају, ВИША ШКОЛА ДИАЛЕКТИКЕ овог методолошког приступа је тек започета, још увек не завршена, јер је овај креативно методолошки пожар тек запаљен. И из овог разлога, овај живописно сликовити начин оживљавања овог сложеног методолошког садржаја, као главне одлике која разликује диалектички интерактивни приступ од осталих методолошких приступа, наставља се и у следећем креативном чланку.


ПРOЧИТAJТE Слeдeћи Креативни Чланак: